WYBRANE ARTYKUŁY

Janusz Mółka, Czas wolny młodzieży akademickiej dla integralnego rozwoju osoby, w: Studenci we wspólnocie akademickiej, redakcja naukowa D. Skulicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 185-190.

Młody człowiek poszukuje czasu i miejsca, gdzie mógłby w sposób optymalny i zadawalający spełnić siebie, wykorzystać i zrealizować w pełni posiadane zasoby człowieczeństwa. W realizowaniu siebie jako człowieka nie można pomijać przestrzeni wolnego czasu. Pojawia się zasadne pytanie: jak wypełnić czas wolny, jak wykorzystać przez aktywność i twórczość możliwości zrealizowania predyspozycji zakorzenionych w dynamice rozwoju człowieka?

 

Integralny rozwój osoby

 

Ludzka myśl poszukuje wciąż odpowiedzi na fundamentalne pytanie: kim jest człowiek. Od treści odpowiedzi będzie uzależniona kondycja społeczna i jednostkowa w rozwiązywaniu wszelkich problemów dotyczących również naszej kultury i cywilizacji. Istotne miejsce w tej panoramie zajmuje interpretacja rozumienia, definiowania, opisywania osoby ludzkiej.

 

Jednym z wielu nurtów przybliżających miejsce człowieka w relacji do siebie, świata i transcendencji jest personalizm. Podstawowym zagadnieniem personalizmu stanowi integralny rozwój osoby ludzkiej. Wyraża on nadrzędność osoby względem wszelkich wartości materialnych oraz struktur społeczno-ekonomicznych. Dobro osoby ludzkiej i jej pełny wzrost przy poszanowaniu wolności dotyczy każdej jednostki, która uczestniczy w urzeczywistnianiu aspektu aksjologicznego otwierając się na dobro, prawdę i piękno (J. Homplewicz).

 

(…)

 

Niedoceniana oferta

 

Pośród wielu propozycji zapełnienia przestrzeni czasu wolnego dla wielostronnego rozwoju własnej osobowości młodzieży studiującej jest zaangażowanie się w działalność duszpasterską ośrodka akademickiego. Pytanie, jakie może postawić młody człowiek przed podjęciem decyzji uczestniczenia w życiu wspólnoty duszpasterskiej dotyczyć będzie między innymi motywów: czy warto i dlaczego warto się zaangażować w duszpasterstwo akademickie?

 

(…)

 

Zaprezentowana propozycja nie wyczerpuje plejady form korzystania z czasu wolnego przez studentów. Chcieliśmy jedynie wskazać, że pewne wypracowane w przeszłości skuteczne sposoby sprzyjające rozwojowi dojrzałej osoby ludzkiej są wciąż aktualne i mogą być wykorzystane współcześnie. Linią przewodnią tego, co było i jest, z całym przekonaniem, będzie całościowy, pełny, integralny rozwój młodego człowieka uwzględniając jego rozwój intelektualny, prosopłeczny, obywatelski, estetyczny, zdrowotny, moralny, duchowy, jakże bardzo aspekty ważne i oczekiwane do wypełnienia przez współczesnych młodych ludzi.