WYBRANE ARTYKUŁY

Do 2006 roku

Janusz Mółka, Wychowanie prospołeczne integralnym czynnikiem we wszechstronnym rozwoju człowieka, „Wychowawca” 2(38) luty 1996, s. 8-9.

Treść artykułu:

Pojęcie wychowanie jest jednym z trudniejszych do zdefiniowania, dotyczy wieloaspektowego wymiaru życia ludzkiego. Możemy rozumieć wychowanie między innymi jako pomoc świadczoną przez społeczność we wszechstronnym rozwoju człowieka.

Dla wszechstronnego rozwoju człowieka znaczące mogą być także treści religijne, otwieranie bowiem wychowanka na rzeczywistość niematerialną, na transcendencję, sacrum przybliża mu nowy świat przeżyć i wartości, interpretowanych w świetle wiary. 

Ks. Janusz Mółka SJ, Świętość, „Posłaniec Serca Jezusowego” 125(1996)6, s. 20.

Treść artykułu:

(...)

Janusz Mółka, Prospołeczne zadania wychowawcze rodziny, Kościoła, szkoły, „Horyzonty Wiary” 7(1996)3, s. 81-88.

Treść artykułu:

(...)

Ks. Janusz Mółka SJ, O trosce nie tylko wychowawców, „Posłaniec Serca Jezusowego” 127(1998)9, s. 12-13.

Treść artykułu:

(...)

Janusz Mółka, Wychowawca i społecznik, „Horyzonty Wiary” 10(1999)1, s. 73-81.

Treść artykułu:

Skuteczność i efektywność wychowania domagają się nieustannego potwierdzenia w codziennym życiu. Nawet doskonałe teorie, wzniosłe pragnienia i zamierzenia pozostają płonne bez zweryfikowania ich w praktyce. Przykładem respektowania tych postulatów jest między innymi działalność ks. Mieczysława Kuznowicza SJ. Charakteryzowały ją troska o rozwój intelektualny oraz formacja religijna. Poniżej omówimy niektóre sposoby realizacji tych założeń.

Janusz Mółka SJ, Rodzina wobec negatywnych zjawisk społecznych, w: Jaka jesteś rodzino?, pr. zb. pod red. W. Kubika SJ, Wyd. WAM, Kraków 1999, s. 110-137.

Treść artykułu:

Sprawy dotyczące zagrożeń życia i zdrowia człowieka należą do istotnych zagadnień związanych z pełnym rozwojem osoby oraz jej wychowaniem do pełnienia zadań w ramach życia i działalności społecznej. Wobec problemów ludzi uzależnionych lub przejawiających negatywny stosunek do otoczenia, istniejących warunków bycia, instytucji, grup oraz pojedynczych ludzi, nie można przejść obojętnie. Dlatego będziemy się starali zasygnalizować występujące w środowisku społecznym przejawy ujemnych zjawisk i zagrożeń. Ukażemy również niektóre sposoby, możliwości zapobiegania im czy ich eliminowania. Przede wszystkim podkreślimy znaczenie i zadania rodziny w zapobieganiu powstawania oraz rozszerzania negatywnych zjawisk społecznych.

Janusz Mółka, Wychowanie prospołeczne inspirowane wiarą Kościoła, „Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 1999”, Wyd. WAM, Księża Jezuici, Kraków 1999, s. 61-73.

Treść artykułu:

(...)

Janusz Mółka, „Troska” w działalności wychowawczej, „Paedagogia Christiana” 2000 nr 1(5), s. 151-154.

Treść artykułu:

Troska w pedagogice w jakiś sposób staje się warunkiem oraz nadaje kierunek wszelkiemu rozwojowi i wzrostowi. Termin ten zachęca też do rozważań nad odpowiedzialnością wobec podejmowanej czy też zaniedbywanej działalności wychowawczej. Refleksja ta wydaje się potrzebna w sytuacji, gdy słyszy się stwierdzenie, że wychowanie znajduje się na rozdrożu. Należy więc szukać odpowiedzi na kilka niejasności i pytań: Czy istnieje możliwość i szansa, aby podejmowany wysiłek wychowawczy mógł być właściwie ukierunkowany? Czy w codziennym trudzie wychowawczym można odnaleźć sens, znaczenie oraz perspektywy i nadzieje pełnego rozwoju młodego człowieka? Od czego zaczynać? 

Janusz Mółka, W nurcie personalistycznego wychowania, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego” 2003, s. 71-86.

Treść artykułu:

Personalizm posiada charakter interdyscyplinarny. Występuje przede wszystkim w kierunkach filozoficznych, ale także w teologii, socjologii, psychologii, pedagogice, w programach ruchów społecznych. Ze względu na szeroki zakres problematyki zawęzimy nasze rozważania w kontekście procesu wychowania. 

Janusz Mółka, Wychowawcza wartość pracy w kontekście działalności ks. M. Kuznowicza, w: V Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Przetrwanie i rozwój – niezbywalne powinności wychowania, Materiały Konferencyjne. Współczesna rzeczywistość edukacyjna (praktyki) wobec radykalnych zmian świata społecznego, Dolnośląska Szkoła wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Wrocław, 23-25 września 2004, s. 325-334.

Treść artykułu:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przybliżenie pedagogicznej działalności księdza Mieczysława Kuznowicza. Koncepcję wychowania Kuznowicza charakteryzuje nacisk położony na wychowawczą wartość pracy. Nie sposób było pominąć, jak sam zauważał, tego istotnego zagadnienia dotyczącego pracy, jej godności i znaczenia w rozwoju kultury, postępu, twórczego dobrobytu osobistego i narodowego. 

Janusz Mółka, Praca i wychowanie, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom IV, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, s. 806-811.

Treść artykułu:

Praca jest formą aktywności człowieka; stanowi ważną sferę jego działalności. Znane są sformułowania określające różne ujęcia ludzkiego działania, jak np. homo creator, homo faber, homo oeconomicus, homo technicus, homo politicus. W tych terminach zawierają się zarówno filozoficzne koncepcje człowieka, jak również spojrzenie na pracę jako afirmację człowieczeństwa oraz wpływ pracy na rozwój i doskonalenie osobowości człowieka oraz jego udział w życiu społecznym.

Janusz Mółka, Mieczysław Kuznowicz o patriotyzmie z perspektywy wychowawczej, „Ruch Pedagogiczny” 1-2(2006), s. 75-81.

Treść artykułu:

Wielość możliwości komunikowania się ułatwia dzisiejszemu człowiekowi interesowanie się sprawami niemal całego świata. Z drugiej strony sytuacja ta może utrudniać wychowywanie w duchu poszanowania rodzimej kultury oraz zachowania tożsamości narodowej. Wobec tego aktualne pozostaje pytanie o kierunek działań pedagogicznych pozwalających zachować i rozwijać wartości patriotyczne.

Janusz Mółka, W poszukiwaniu dobrego serca, „Połaniec Serca Jezusowego” maj 2006, s. 20-21.

Treść artykułu:

(...)

Janusz Mółka, O sposobie wychowywania młodych ludzi według wskazówek św. Ignacego z Loyoli. Przepis na wychowanie, „Jezuici. Nasze Wiadomości”, 37(1)2010, s. 44-45.

Treść artykułu:

(...)

Janusz Mółka, Zaburzenia w zachowaniu a przestępczość nieletnich, w: Katecheza drogą do Boga. Księga Jubileuszowa dedykowana Siostrze Profesor Czesławie Margaricie Sondej OSU, pod red. I. Popiołek, S. Cieślaka SJ, Wyd. WAM, Kraków 2011, s. 347-358.

Treść artykułu:

Obserwacja życia społecznego niepokoi odpowiedzialnych za przebieg prawidłowego procesu wychowania i kształcenia młodego pokolenia. Zauważalna tendencja do wzrostu przestępstw wśród nieletnich, uznawanych w świetle prawa za przestępstwa stwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia, zatacza kręgi problemu społecznego. Jednocześnie pojawiające się działania patologiczne często nie mają charakteru przypadkowego lecz poprzedzone są sygnałami świadczącymi o zaburzeniach w rozwoju dzieci i młodzieży. Dlatego niejednokrotnie sylwetkę nieletniego przestępcy charakteryzuje między innymi zwiększona ruchliwość, impulsywność, agresja, uczucia odtrącenia, frustracji, lęku. 

Za rękę z Jezusem. Szczególnie umiłowani. Materiały pomocnicze do katechezy uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, pod red. M. Alberskiej, ks. J. Mółki SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss.134 + 46 karty pracy.

Treść artykułu:

(...)

Janusz Mółka, Samotność i osamotnienie w procesie autorealizacji, „Horyzonty Wychowania” 11/2012(22), s. 17-34.

Treść artykułu:

Żyjemy w świecie paradoksów. Mówimy, że jesteśmy ludźmi wolnymi, a jednocześnie wciąż narażeni na osobiste ograniczenia, a nawet uzależnienia, czy też zniewolenia zewnętrzne. Odczuwamy drzemiące w sobie możliwości, a z drugiej strony napotykamy nieustannie bariery i trudności w stawaniu sie w pełni osobą. Przeżywamy niezliczone kontakty z innymi ludźmi (bezpośrednie czy poprzez sieć multimedialną), a zarazem doświadczamy stanu izolacji, oddalenia, separacji, obcości. Stwierdzamy, że chociaż otacza nas mnóstwo przedmiotów i rzeczy oraz spotykamy codziennie niezliczoną rzeszę ludzi, to jednak narażeni jesteśmy niejednokrotnie na samotność i osamotnienie. 

Janusz Mółka, Podmiotowe i indywidualne traktowanie wychowanka…

Treść artykułu:

Życiowa aktywność z pełnym poświęceniem i oddanym sercem stanowi imponujące świadectwo oraz twórczą inspirację dla następnych pokoleń. Do niezapomnianych i trwających do dziś, uwzględniając zmiany społeczne oraz aktualne uwarunkowania, znaczących przykładów i inicjatyw należy przywołać styl pedagogiczny i zaangażowanie społeczne jezuity księdza Mieczysława Kuznowicza w pierwszej połowie dwudziestego stulecia. 

Please reload