WYBRANE ARTYKUŁY

Janusz Mółka, Podmiotowe i indywidualne traktowanie wychowanka...

Życiowa aktywność z pełnym poświęceniem i oddanym sercem stanowi imponujące świadectwo oraz twórczą inspirację dla następnych pokoleń. Do niezapomnianych i trwających do dziś, uwzględniając zmiany społeczne oraz aktualne uwarunkowania, znaczących przykładów i inicjatyw należy przywołać styl pedagogiczny i zaangażowanie społeczne jezuity księdza Mieczysława Kuznowicza w pierwszej połowie dwudziestego stulecia.

 

Należy docenić wysiłek i zapał jaki cechował Mieczysława Kuznowicza troszczącego się o pełny, rzeczywisty i integralny rozwój młodzieży. W jego oddziaływaniu wychowawczym przyświecała idea indywidualnego, osobowego i podmiotowego traktowania każdego wychowanka. Bardzo ważne było dla niego życzliwe i serdeczne okazywanie zainteresowania codziennymi sprawami młodych ludzi. W osobistych rozmowach oraz podczas wspólnych spotkań pragnął przekazać im fundamentalne zasady dobrego wychowania i postępowania, uczyć uczciwości, pracowitości, wzajemnego szacunku, aktywności społecznej. Dzięki takiej postawie Kuznowicz potrafił zjednywać sobie drugiego człowieka, być człowiekiem z charyzmą, o czym po latach ze wzruszeniem i wdzięcznością wspominali jego wychowankowie.

 

Współczesne czasy potrzebują również przykładów i wzorców oraz autorytetów, dobrych, wspaniałych, pełnych poświęceń nauczycieli i wychowawców. Życie i działalność Kuznowicza może posłużyć za doskonałą egzemplifikacją, że wielkie przedsięwzięcia i troska o drugiego człowieka są możliwe do zrealizowania w każdym czasie i okolicznościach. Wydaje się słuszne postawić postulat, aby we współczesnych procesach edukacyjnych dbano o szlachetność i godność człowieka oraz starano się realizować prawidłowe i bezkonfliktowe relacje interpersonalne, kształtować i promować komunikację i dialog w oparciu o podmiotowe, indywidualne i przyjacielskie podejście do wychowanków.

 

Celem artykuły jest zwrócenie uwagi na osobowy rozwój człowieka, który obejmuje konieczność świadomej działalności wychowawczej, zarówno zorganizowanej instytucjonalnie, jak również polegający na autokreacji w ciągu całego życia. Istotne jest również podkreślenie związku, jaki występuje między wartościami a człowiekiem jako ich podmiotem i realizatorem w kontekście szeroko rozumianego personalizmu i podmiotowego charakteru wychowania. Życie i działalność Mieczysława Kuznowicza (1874-1945) posłuży za doskonałą egzemplifikacją troski o pełny, rzeczywisty i integralny rozwój młodzieży. W jego oddziaływaniu wychowawczym dominowała zasada indywidualnego, osobowego i podmiotowego traktowania każdego wychowanka. Bardzo ważne było dla niego życzliwe i serdeczne okazywanie zainteresowania codziennymi sprawami młodych ludzi. W osobistych rozmowach oraz podczas wspólnych spotkań pragnął przekazać im fundamentalne zasady dobrego wychowania i postępowania, uczyć uczciwości, pracowitości, wzajemnego szacunku, aktywności społecznej. Zaangażowanie M. Kuznowicza może stanowić inspirację dla współczesnych procesów edukacyjnych. Postulujemy zatem, aby w podejmowanych działaniach dbać o szlachetność i godność człowieka, kształtować prawidłowe i bezkonfliktowe relacje interpersonalne, promować komunikację i dialog w oparciu o podmiotowe, indywidualne i przyjacielskie podejście do wychowanków.