WYBRANE ARTYKUŁY

Janusz Mółka, Praca i wychowanie, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom IV, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, s. 806-811.

Praca jest formą aktywności człowieka; stanowi ważną sferę jego działalności. Znane są sformułowania określające różne ujęcia ludzkiego działania, jak np. homo creator, homo faber, homo oeconomicus, homo technicus, homo politicus. W tych terminach zawierają się zarówno filozoficzne koncepcje człowieka, jak również spojrzenie na pracę jako afirmację człowieczeństwa oraz wpływ pracy na rozwój i doskonalenie osobowości człowieka oraz jego udział w życiu społecznym.

 

Literatura

 

Betz M., Arbeit und Bildung, Marburg 1990.

Boehnisch L., Paedagogik und Arbeitsgesellschaft, Muenchen 2001.

Czarniawski H., O wartości pracy ludzkiej, Lublin 1991.

Edukacja ogólnotechniczna na przełomie XX i XXI wieku, (red. naukowa) M. Jakowicka, K. Uździcki, Kraków 2003.

Edukacja wobec rynku pracy. Realia – możliwości – perspektywy, (red.) R. Gerlach, Bydgoszcz 2003.

Ekler B., Rodzinne wychowanie do wysiłku, Katowice 2001.

Furmanek W., Podstawy edukacji zawodowej, Rzeszów 2000.

Gelpi E., Praca: utopia na co dzień, Łódź 2002.

Hoffman E., Ocena psychologiczna pracowników, Gdańsk 2003.

Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej „Laborem exercens”, Watykan 1981.

Kargul J., Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całościowej, Wrocław 2001.

Nowacki T.W., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B., Nowy słownik pedagogiki pracy, Warszawa 2000.

Nowacki T.W., Leksykon pedagogiki pracy, Radom-Warszawa 2004.

Pater J., ks., Praca nad pracą. Duszpasterstwo ludzi pracy w Polsce. Studium pastoralne, Łódź 2001.

Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej, (red.) Z. Wiatrowski, U. Jeruszka, H. Bednarczyk, Warszawa 2003.

Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław 2001.

Solak A., Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka. Studium współzależności, Warszawa 2004.

Standardy kwalifikacji zawodowych i standardy edukacyjne. Relacje – modele – aplikacje, (red.) S. M. Kwiatkowski, I. Woźniak, Warszawa 2002.

Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian, (red.) T. Aleksander, Kraków 2003.

Tischner J., Polska jest Ojczyzną. W kręgu filozofii pracy, Paris 1985.

Watts A.G., Careerquake, Londyn 1996.

Weidner J., Kilb R, Konfrontative Paedagogik. Konfliktberatung in Sozialer Arbeit und Erziehung, 2004.

Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, wyd. 3, Bydgoszcz 2000.

Wiatrowski Z., Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej, Włocławek 2004.

Wychowanie wobec wartości pracy, (red.) T. Borowska, ks. J. Gaida, Opole 1994.

Yeates N., Globalization and Social Policy, Londyn 2001.