PRACE LICENCJACKIE

Tematy prac licencjackich - promotor dr Janusz Mółka SJ

 

WYŻSZA SZKOŁA FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNA „IGNATIANUM”

OD DN. 1 PAŹDZIERNIKA 2011 R. AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

 

Rok akademicki 2002/2003

 

 1. Maciej Oleksy, Rola wychowania umysłowego w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

 2. Anna Papież, Wartości przekazywane w procesie wychowania religijnego dziecka w wieku przedszkolnym.

 3. S. Anita Katarzyna Flaka CMBB, Wychowanie do świętości a negatywne skutki kultury masowej.

 4. Zofia Pachut (Więcek), Zadania wychowawcze w rozwoju religijnym dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Rok akademicki 2004

 

 1. O. Adam Jania SJ, Edukacja w cierpieniu. Namaszczenie chorych w duszpasterstwie.

 2. Wojciech Hojdys, Integralny aspekt jezuickiego wychowania oraz harcerskiej metodyki wędrowniczej.

 3. S. Emanuela-Jolanta Pawlus, Kształtowanie prawego sumienia na podstawie analizy Katechizmu Kościoła katolickiego. 

 

Rok akademicki 2005

 

 1. Jadwiga Tokarczyk, Sytuacja dziecka niepełnosprawnego w oparciu o działalność Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku, (lic. obrona: 5.03.2005).

 2. Alicja Flakiewicz, Ewangelizacyjna misja Kościoła na podstawie Adhortacji Apostolskiej „Evangelii Nuntiandi” Pawła VI w odniesieniu do aktualnych wezwań, (lic. obrona: 9.04.2005).

 3. Lucyna Rydzek, Sakramenty inicjacji fundamentem życia chrześcijańskiego według Katechizmu Kościoła Katolickiego, (lic. obrona: 9.04.2005).

 4. Maryia Shamovich, Obecność Kościoła Chrystusowego na terenie parafii Matki Bożej Loretańskiej w Orenburgu, (lic. obrona: 9.04.2005).

 5. Rozalia Skrzypek, Znaczenie i rola rodziców we wczesnych latach rozwoju dziecka, (lic. obrona: 9.04.2005).

 6. Katarzyna Trębacz, Organizacja czasu wolnego osób chorych psychicznie przebywających w domu pomocy społecznej, (lic. obrona: 9.04.2005).

 7. Beata Wątroba, Zmagania młodego człowieka z destrukcyjnym działaniem alkoholu, (lic. obrona: 9.04.2005).

 8. Urszula Woźna, Alkoholizm – patologia w rodzinie w świetle przeprowadzonych badań własnych, (lic. obrona: 9.04.2005).

 9. Anna Chrapek, Wychowanie religijne małego dziecka – podstawową funkcja rodziny chrześcijańskiej, (lic. obrona: 16.04.2005).

 10. Joanna Golonka, Zjawiska patologiczne i dewiacyjne wśród współczesnej młodzieży, (lic. obrona: 16.04.2005).

 11. Aneta Pasierbek, Nadpobudliwość dziecka we wczesnym wieku szkolnym, (lic. obrona: 16.04.2005).

 12. Małgorzata Pępek, Dorosłe Dzieci Alkoholików, (lic. obrona: 17.06.2005).

 13. Małgorzata Kurek, Rola telewizji w kształtowaniu postaw dziecka, (lic. obrona: 17.06.2005).

 14. Joanna Kopeć, Katecheza w szkole, jako działanie wychowawcze wśród dzieci i młodzieży, (lic. obrona: 17.06.2005).

 15. Halina Niedośpiał, Sposoby i możliwości kształtowania poczucia i hierarchizacji wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym w środowisku świetlicy szkolnej, (lic. obrona: 30.06.2005).

 16. S. Katarzyna Juruś OP, Nadzieja jako fundament powołania chrześcijańskiego, (lic. obrona: 30.06.2005).

 17. S. Laura Edyta Paś CACh, Geneza przedszkoli i świetlic w pracy wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana w latach 1927-1962, (lic. obrona: 30.06.2005).

 

Rok akademicki 2006

 

 1. Wojciech Biziak, Przeżywanie cierpienia w duchu chrześcijańskim w nauczaniu Jana Pawła II, (lic. obrona: 1.04.2006).

 2. Elżbieta Ginalska, Nieformalna grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze młodzieży, (lic. obrona: 1.04.2006).

 3. Monika Jabłońska-Czyż, Problemy wychowawcze a postawy rodzicielskie na przykładzie dzieci w wieku gimnazjalnym, (lic. obrona: 1.04.2006).

 4. Joanna Kołacz, Rola i zakres działania Policji w zapobieganiu demoralizacji nieletnich na terenie województwa małopolskiego w latach 2000-2004, (lic. obrona: 1.04.2006).

 5. Marian Potoniec, Telewizja w życiu dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia, (lic. obrona: 1.04.2006).

 6. Roman Sroka, Terroryzm jako zagrożenie współczesnego świata, (lic. obrona: 1.04.2006).

 7. S. Bogusława Pikula, Kształtowanie postawy wiary w programie katechizacji klas I-III „W drodze do Wieczernika, (lic. obrona: 28.06.2006).

 8. Beata Drążek, Oddziaływanie rodziny chrześcijańskiej na życie religijne dzieci, (lic. obrona: 30.06.2006).

 9. Marta Borowiec, Wspólnota Cenacolo szkołą życia narkomana, (lic. obrona: 26.09.2006).

 

Rok akademicki 2007

 

 1. S. Jolanta Karpacz CSS, Rodzina zaprzyjaźniona w kompensacji sieroctwa społecznego, (lic. obrona: 26.02.2007).

 2. Artur Kołodziejczyk, Religijność a obawy końca życia osób w podeszłym wieku, (lic. obrona: 26.02.2007).

 3. Barbara Woźniak, Terapia człowieka zniewolonego alkoholizmem, (lic. obrona: 26.02.2007).

 4. Zofia Kałuża, Samotność w chorobie AIDS, (lic. obrona: 28.02.2007).

 5. Magdalena Komenda, Oddziaływanie mass mediów na kształtowanie się postaw oraz zachowań dzieci i młodszej młodzieży, (lic. obrona: 28.02.2007).

 6. Łukasz Radwan, Psychiczna przemoc w rodzinie wobec dzieci, (lic. obrona: 28.02.2007).

 7. Beata Batko, Narkomania jako największe wyzwanie pedagoga XXI wieku, (lic. obrona: 28.02.2007).

 8. Monika Godula, Przyczyny przestępczości wśród młodzieży, (lic. obrona: 28.02.2007).

 9. Agnieszka Brydniak, Agresja u dzieci i młodzieży, (lic. obrona: 26.03.2007).

 10. Bożena Giemza, Sakrament chorych w nauczaniu Jana Pawła II wygłoszonym podczas pielgrzymek do Polski, (lic. obrona: 30.06.2007).

 11. Elżbieta Gniewek, Wychowawcze oddziaływanie Ojca Rufina Abramka OSPPE na kształtowanie postaw życiowych młodych ludzi, (lic. obrona: 30.06.2007).

 

Rok akademicki 2008

 

 1. Barbara Boryczko, Zjawisko przemocy w rodzinie, (lic. obrona: 19.02.2008).

 2. Agnieszka Burek, Edukacja teatralna dzieci i młodzieży, (lic. obrona: 19.02.2008).

 3. Sylwia Burek, Czynniki warunkujące adaptację wychowanków do życia w internacie, (lic. obrona: 19.02.2008).

 4. Magdalena Depta, Autyzm jako rozległe zaburzenia rozwoju dziecka, (lic. obrona: 19.02.2008).

 5. Piotr Diurczak, Realizacja zadań kształcenia specjalnego na terenie Gminy Jabłonka na przykładzie Koła "Barka", (lic. obrona: 19.02.2008).

 6. Wioleta Kiper, Aktywność twórcza dziecka klas początkowych w wybranych metodach pedagogicznych, (lic. obrona: 19.02.2008).

 7. Aneta Kubik, Bajko-terapia jako metoda przezwyciężania dziecięcych lęków, (lic. obrona: 19.02.2008).

 8. Agnieszka Kudła, Alkoholizm rodziców przyczyną zaburzeń w rozwoju dziecka, (lic. obrona: 19.02.2008).

 9. Joanna Lasota, Ulga cierpiącym dzieciom niesiona przez domowe hospicjum. Ojca Pio, (lic. obrona: 19.02.2008).

 10. Monika Międlar, Wychowanie dziecka w rodzinie dotkniętej alkoholizmem,  (lic. obrona: 19.02.2008).

 11. Helena Sado, Przyczyny i sposoby zapobiegania agresji wśród młodzieży, (lic. obrona: 19.02.2008).

 

Rok akademicki 2009

 

 1. S. Wioleta Giza, Wychowawcza rola muzyki i tańca w rozwoju dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, (lic. obrona: 04.07.2009).

 2. Barbara Tomasiak, Psychospołeczne uwarunkowania narkomanii wśród nowosądeckich gimnazjalistów, (lic. obrona: 04.07.2009).

 

Rok akademicki 2010

 

 1. Anna Dec, Miłość jako pełnia człowieczeństwa w ujęciu Hymnu o miłości św. Pawła, (lic. obrona: 2.03.2010).

 

Rok akademicki 2011

 

 1. Agnieszka Dzięgiel, Skutki pracoholizmu rodziców dla wychowania dzieci, (lic. obrona: 9.07.2011).

 2. Klaudia Gurbisz, Świadomość społeczna młodzieży dotycząca narkomanii na przykładzie uczniów szkół ponadgimnazjalnych Gminy Biecz, (lic. obrona: 9.07.2011).

 3. Agnieszka Kaczkoś, Źródła zachowań agresywnych wśród gimnazjalistów na terenie Gminy Spytkowice, (lic. obrona: 9.07.2011).

 4. Magdalena Kulesza, Przemoc w rodzinie wyzwaniem edukacyjnym, (lic. obrona: 9.07.2011).

 5. Magdalena Marzec, Świadomość społeczna zjawiska prostytucji w opinii studentów, (lic. obrona: 9.07.2011).

 6. Barbara Mikołajczyk, Przyczyny i skutki występowania dysfunkcji w rodzinie, (lic. obrona: 9.07.2011).

 7. Agnieszka Moryc, Przestępczość i demoralizacja dziewcząt problemem społecznym w świetle literatury, (lic. obrona: 9.07.2011).

 8. Małgorzata Świstak, Eurosieroctwo wyzwaniem pedagogicznym, (lic. obrona: 9.07.2011).

 9. Małgorzata Wosik, Edukacyjne wspomaganie osób bezrobotnych, (lic. obrona: 9.07.2011).

 10. Katarzyna Dzięgiel, Możliwości i bariery edukacyjne dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, (lic. obrona: 9.09.2011).

 11. Ewelina Janik, Charakterystyka przyczyn niepowodzeń szkolnych dziecka, (lic. obrona: 9.09.2011).

 12. Agata Kielan, Środowisko rodzinne zagrożenia a możliwości rozwojowe, (lic. obrona: 9.09.2011).

 13. Katarzyna Udziela, Przemoc wobec kobiet zagrożeniem dla życia społecznego, (lic. obrona: 9.09.2011).

 14. Elżbieta Górnisiewicz, Kryzys osobowości w okresie dojrzewania a tendencje samobójcze młodzieży gimnazjalnej, (lic. obrona: 8.11.2011).

 

Rok akademicki 2014

 

 1. Agnieszka Joanna Tracz, Organizacja zajęć szachowych w pierwszym Etapie edukacji wczesnoszkolnej, (lic. obrona: 30.06.2014).

 2. Iwona Katarzyna Zięcik, Metody i formy zapobiegania sytuacjom stresogennym na etapie edukacji wczesnoszkolnej, (lic. obrona: 30.06.2014).

 3. Barbara Batko, Znaczenie przyjaźni w rozwoju społecznym dziecka przedszkolnego, (lic. obrona: 04.07.2014).

 4. Angelika Aneta Jędrzejowska, Dziecięca potrzeba filozofowania z perspektywy pedagogiki, (lic. obrona: 04.07.2014).

 5. Katarzyna Maria Mlak, Gadżety popkultury współczesnej dzieci w młodszym wieku szkolnym, (lic. obrona: 04.07.2014).

 6. Mariola Anna Machejek, Trudności w czytaniu i pisaniu uczniów w młodszym wieku szkolnym, (lic. obrona: 04.07.2014).

 7. Anna Katarzyna Pawlik, Rola bajki i baśni w kształtowaniu świadomości dziecka na temat śmierci, (lic. obrona: 04.07.2014).

 8. Klaudia Weronika Jarosz, Twórczy nauczyciel w rozwoju zainteresowań plastycznych dziecka, (lic. obrona: 07.07.2014).

 9. Ewa Pytlowska, Działalność profilaktyczna wobec zagrożeń od Internetu dziecka w wieku szkolnym, (lic. obrona: 18.10.2014).

 10. Karolina Zuzanna Wróbel, Wspomagania rozwoju emocjonalnego dzieci w młodszym wieku szkolnym, (lic. obrona: 18.10.2014).

Rok akademicki 2015

 

 1. Ewa Agnieszka Łucarz, Wychowanie rodzicielskie determinantą samodzielności  dziecka, (lic. obrona: 08.07.2015).

 2. Olga Anna Pieczonka, Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej z rodzicami, (lic. obrona: 08.07.2015).

 3. Kamila Potęga, Ryzyko wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych, (lic. obrona: 08.07.2015).

 4. Natalia Katarzyna Rolka, Instytucja małżeństwa i model rodziny w opinii studentów, (lic. obrona: 08.07.2015).

 5. Jagódka Agnieszka, Streetworking jako metoda pracy socjalnej, (lic. obrona: 20.10.2015).

 6. Kalisz Daria, Pracownik socjalny w zapobieganiu bezdomności, (lic. obrona: 20.10.2015).

 7. Gabriela Godzina, Narkomania wśród młodzieży licealnej w Olkuszu, (lic. obrona: 24.11.2015).

 8. Łukasz Zygmunt Kuś, Zjawisko samobójstwa jako problem i zagrożenie społeczne, (lic. obrona: 24.11.2015).

 9. Agnieszka Janina Mucha, Postawy młodzieży wobec osób starszych, (lic. obrona: 24.11.2015).

Rok akademicki 2017

1.   Uwarunkowania niedostosowania społecznego dzieci (lic. obrona: 24.10.2017

Rok akademicki 2019

1.      Spożywanie alkoholu przez nieletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, (lic. obrona: 8.07.2019 r. ).

2.      Oczekiwania rodziców wobec instytucji przedszkola publicznego i prywatnego, (lic. obrona: 8.07.2019 r. ).

3.      Wiedza nauczycieli na temat zaburzeń odżywiania na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wadowicach, (lic. obrona: 26.09.2019 r.).

4.      Małżeństwo i rodzina w hierarchii wartości studentów, (lic. obrona: 26.09.2019 r.).

5.      Dorosłe życie eurosierot w świetle migracji zawodowej rodziców, (lic. obrona: 29.10.2019 r.).

6.      Rodzice w procesie adaptacji dziecka trzyletniego do warunków przedszkolnych, (lic. obrona: 29.10.2019 r.).

7.      Pozytywne i negatywne aspekty przeżywania starości, (lic. obrona: 29.10.2019 r.).

8.      Metody wychowawcze stosowane przez współczesnych rodziców względem dzieci przedszkolnych, (lic. obrona: 12.11.2019 r.).

9.      Wychowanie do wolności w pedagogice waldorfskiej, (lic. obrona: 12.11.2019 r.).

Rok akademicki 2020