PRACE MAGISTERSKIE

Tematy prac magisterskich - promotor dr Janusz Mółka SJ

WYŻSZA SZKOŁA FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNA „IGNATIANUM”

OD DN. 1 PAŹDZIERNIKA 2011 R. AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

 

Rok akademicki 2006

 

1. Rozalia Skrzypek, Udział rodziny w procesie rozwoju i wychowania dziecka, (obrona: 30.06.2006).

 

Rok akademicki 2007

 

2. Aneta Pasierbek, Sieroctwo społeczne wynikiem sytuacji dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej, (obrona: 30.06.2007).

3. Lucyna Rydzek, Sakramenty Kościoła jako znaki zbawienia w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego, (obrona: 30.06.2007).

4. Iwona Mamica, Wartość macierzyństwa w życiu kobiety, (obrona: 23.11.2007).

5. Alicja Flakiewicz, Wartość zabawy w życiu dziecka w wieku przedszkolnym, (obrona: 23.11.2007).

6. Beata Hojny, Samoświadomość kobiet na temat Alkoholowego Syndromu Płodowego (FAS), (obrona: 07.12.2007).

 

Rok akademicki 2008

 

7. Rafał Stróżyński, Praca resocjalizacyjna wobec bezdomnych mężczyzn w placówkach albertyńskich, (obrona: 19.02.2008).

8. Wojciech Biziak, Chrześcijański sens cierpienia w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, (obrona: 17.03.2008).

9. Janusz Szafraniec, Szkoła jako miejsce działań profilaktycznych policji wobec dzieci w zakresie przeciwdziałania narkomanii, (obrona: 17.03.2008).

10. Marcin Dudek, Praca socjalna jako forma pomocy społecznej w zwalczaniu ubóstwa na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia nr 8 w Krakowie,

     (obrona: 08.05.2008).

11. Magdalena Nowak-Wyligała, Więzienie jako miejsce oddziaływań terapeutycznych, (obrona: 20.05.2008).

12. Monika Jabłońska Czyż, Negatywne zachowania gimnazjalistów uczących się w dużych aglomeracjach miejskich jako efekt oddziaływań wychowawczych

     rodziców, (obrona: 03.07.2008).

13. Marcin Michalczyk, Postawy przyszłych pracowników służb społecznych i medycznych wobec środków uzależniających, (obrona: 03.07.2008).

14. Dorota Suchan, Działalność Domu Pomocy Społecznej w zakresie poprawy warunków życia osób chorych i niepełnosprawnych, (obrona: 03.07.2008).

15. Anna Trześniowska, Aktywność społeczna osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie, (obrona: 03.07.2008).

16. Mariusz Źrebiec CSMA, Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży na przykładzie systemu wychowawczego ks. Bronisława Markiewicza,

     (obrona: 03.07.2008).

17. Piotr Smoter, Rola kary i nagrody w wychowaniu w świetle badań uczniów gimnazjum w Szarowie, (obrona: 03.07.2008).

18. Gracjan Mastrzykowski, Zachowania konformistyczne i nonkonformistyczne wśród młodzieży szkolnej na podstawie badań w liceum ogólnokształcącym, (obrona:

     03.07.2008).

19. Dominika Cieślak, Formy pomocy i terapii dla kobiet w wieku 19-38 lat, wykazujących zaburzenia osobowości, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań 

    autoagresywnych, (obrona: 17.10.2008).

20. Joanna Kaczmarek, Wolontariat jako doskonalenie umiejętnosci i wspóldziałania społecznego na przykładzie Cieszyńskiego Centrum Wolontariatu,

     (obrona: 17.10.2008).

21. Beata Kowacz, Praktyczne wykorzystanie arkusza TRF Thomasa Achenbacha w pracy wychowawczej nauczyciela, (obrona: 17.10.2008).

22. Dorota Uchacz, Współczesne autorytety jako wzór do naśladowania dla dzieci i młodzieży na przykładzie uczniów szkół wiejskich i miejskich, (obrona:

     17.10.2008).

 

Rok akademicki 2009

 

23. Kinga Maria Gryboś, Zaniedbania wychowawcze a profilaktyka patologii społecznych na terenie Gminy Grybów, (obrona: 04.03.2009).

24. Kaja Janina Krusinowska, Wykorzystanie muzykoterapii na zajęciach psychoedukacyjnych z dziećmi przewlekle chorymi w ośrodku leczniczo-wychowawczym

    w Rabce Zdroju, (obrona: 04.03.2009).

25. Magdalena Grażyna Komenda, Oddziaływanie środków masowego przekazu w kształtowaniu hierarchii wartości oraz wyborów życiowych dokonywanych  przez

     osoby dorosłe, (obrona: 04.03.2009).

26. Zofia Kałuża, Rola i znaczenie hospicjum w życiu ludzi nieuleczalnie chorych i ich rodziny, (obrona: 20.03.2009).

27. Monika Godula, Preferowane wartości w życiu rodzinnym na przykładzie młodzieży licealnej, (obrona: 20.03.2009).

28. Bernadeta Słaboń, Negatywny wpływ narkomanii na życie młodzieży, (obrona: 20.03.2009).

29. Ewelina  Stępień, Psychospołeczny kontekst uzależnienia od narkotyków (obrona: 02.04.2009).

30. Beata Kniarz, Funkcjonowanie rodziny po śmierci samobójczej jednego z członków, (obrona: 02.04.2009).

31. Jacek Grzegorz Baltaza, Współdziałanie Szkoły z Policją na terenie Miasta i Gminy Skawina w zakresie profilaktyki niedostosowania społecznego młodzieży, 

     (obrona: 22.04.2009).

32. Anna Aleksandra Feluś, Stres w pracy nauczyciela i strategie jego pokonywania, (obrona: 22.04.2009).

33. Małgorzata Krupa, Prowadzenie działalności terapeutycznej wśród osób uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu, (obrona: 22.04.2009).

34. Magdalena Aleksandra Szymska, Rola rodziny w adaptacji społecznej i zawodowej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Harbutowicach, (obrona:

      22.04.2009).

35. Izabela Marta Wróbel, Problemy funkcjonowania społecznego Dorosłych Dzieci Alkoholików na podstawie badań przeprowadzonych w Poradni Leczenia

      Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia NZOZ "Dobrej Nadziei" w Krakowie, (obrona: 22.04.2009).

36. Bożena Giemza, Pedagogiczno-psychologiczne aspekty daru macierzyństwa i świadomego rodzicielstwa w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, (obrona:

      04.07.2009).

37. Rafał Drelewski, Przestępczość nieletnich w Małopolsce w latach 2003-2007, (obrona: 04.07.2009).

38. Beata Marchewka, Agresja opinii gimnazjalistów na przykładzie gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej, (obrona: 04.07.2009).

39. Renata Sopata, Interdyscyplinarne podejście do aktów suicydalnych i profilaktyka tendencji samobójczych, (obrona: 04.07.2009).

40. Luiza Urbanik, Uzależnienie od alkoholu jako problem indywidualny i społeczny, (obrona: 04.07.2009).

41. Radosław Warwas, Postawy rodziców wobec seksualności dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, (obrona: 04.07.2009).

42. Ilona Adamus, Efektywność resocjalizacji nieletnich sprawców czynów karalnych.(obrona: 26.11.2009).

 

Rok akademicki 2010

 

43. Jadwiga Gatlik, Znaczenie oddziaływań rehabilitacyjnych stosowanych w leczeniu szpitalnym osób chorych na schizofrenię, (obrona: 27.02.2010).

44. Piotr Dębowski, Przestępczość wychowanków Zakładu Poprawczego w Tarnowie – analiza porównawcza archiwalnej dokumentacji palcówki, (obrona: 11.03.2010).

45. Dawid Durałek, Przemoc w rodzinie w opinii młodzieży niedostosowanej społecznie, (obrona: 11.03.2010).

46.Paweł Golonka, Psychologiczno-społeczne aspekty wdrażania procedury „Niebieska Karta” na przykładzie działalności Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach

     w latach 2005-2008, (obrona: 11.03.2010).

47. Beata Chorobik, Formy przygotowania dziecka w młodszym wieku szkolnym do przyjęcia Sakramentu Pokuty i Pojednania, (obrona: 09.04.2010).

48. Adriana Katarzyna Czerwicka, Psychoterapia osób dotkniętych depresją, (obrona: 02.07.2010).

49. Katarzyna Maria Dulska, Osobowość katechety a integralny rozwój młodzieży gimnazjalnej, (obrona: 02.07.2010).

50. Wacław Bronisław Tobiasz, Znaczenie motywacji religijnej w procesie trzeźwienia w grupach Anonimowych Alkoholików, (obrona: 02.07.2010).

51. Agnieszka Tokoń, Wychowanie do dojrzałości osobowej na drodze kierownictwa duchowego, (obrona: 02.07.2010).

52. Paweł Józef Wojakiewicz, Rola wychowawcy w socjalizacji dziecka niedostosowanego społecznie w koncepcji wychowawczej błogosławionego księdza

     Bronisława Markiewicza, (obrona: 02.07.2010).

53. Beata Lilla Drążek, Formy wspomagania przez szkołę adaptacji dziecka nieakceptowanego w klasie szkolnej, (obrona: 10.07.2010).

54. Justyna Roksana Rup, Zjawisko nadużywania alkoholu w opinii młodzieży licealnej, (obrona: 10.07.2010).

55. Lucjan Józef Stroński, Pedagogiczne oddziaływanie osobowości ks. Ferdynanda Machaya (1914-1940), (obrona: 10.07.2010).

56. Joanna Bednarek, Działalność Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii uzależnień w Nowym Sączu na rzecz rodziny dotkniętej alkoholizmem, (obrona:

      22.10.2010).

57. Magdalena Chełstowska, Oddziaływanie Środków masowego przekazu na niedostosowanie społeczne młodzieży, (obrona: 22.10.2010).

58. Magdalena Domańska-Ślusarczyk, Psychospołeczne uwarunkowania demoralizacji wśród nieletnich na przykładzie wychowanków ZPEOW w Wielkich Drogach,

      (obrona: 22.10.2010).

59. Edyta Juszczak, Znaczenie socjoterapii w procesie uspołecznienia dzieci i młodzieży, (obrona: 22.10.2010).

60. Katarzyna Kozioł, Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym przejawiających zachowanie agresywne i wycofujące, (obrona: 22.10.2010).

61. Patrycja Polak, Poczucie samotności wśród młodzieży gimnazjalnej, (obrona: 22.10.2010).

62. Magdalena Perzepolska, Charakterystyka aktów samobójczych na terenie miasta Krakowa w latach 2005-2009 w oparciu o Akta Postępowań Przygotowawczych

      Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, (obrona: 22.10.2010).

63. Marta Rzymowska, Niektóre aspekty psychoterapii i psychoedukacja w leczeniu zaburzeń stresu pourazowego, (obrona: 22.10.2010).

 

Rok akademicki 2012

 

64. Małgorzata Karolina Czech, Gotowość młodzieży do podjęcia ról małżeńskich i rodzicielskich na podstawie opinii studentów Akademii Ignatianum,

     (obrona: 29.06.2012).

65. Justyna Łatak, Skuteczność stosowania kary cielesnej w opinii rodziców, (obrona: 29.06.2012).

66. Katarzyna Anna Pernal, Percepcja małżeństwa i rodziny oraz alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego przez studentów, (obrona: 29.06.2012).

67. Marta Zofia Pilch, Metody rozwijania poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym, (obrona: 29.06.2012).

68. Anna Magdalena Artymiak, Syndrom presuicydalny a akty samobójcze wśród nastolatków, (obrona: 29.06.2012).

69. Katarzyna Maria Bryndza, Płodowy zespół alkoholowy FAS w świadomości kobiet w ciąży, (obrona: 29.06.2012).

70. Magdalena Alicja Burtan, Społeczno - wychowawcze konsekwencje niepełności rodzin samotnych matek, (obrona: 29.06.2012).

71. Gabriela Anna Dziegiecka, Zaburzenia zachowania a funkcjonowanie społeczne młodzieży gimnazjalnej, (obrona: 29.06.2012).

72. Anna  Matjasik, Placówki interwencji kryzysowej wsparciem osób w rozwiązywaniu problemów życiowych, (obrona: 29.06.2012).

73. Anna Wioleta Paniw, Teoria i praktyka pomocy postponitencjarnej na przykładzie Stowarzyszenia Probacja w Krakowie, (obrona: 29.06.2012).

74. Karolina Siudem, Syndrom wypalenia zawodowego funkcjonariuszy służby więziennej, (obrona: 29.06.2012).

 

Rok akademicki 2013

 

75. Małgorzata Bojko-Królikowska, Znaczenie ojca w rodzinie i procesie wychowania dziecka, (obrona: 28.06.2013).

76. Karolina Borek, Znaczenie obserwacji zachowań dorosłych na kształtowanie się  hierarchii wartości u dzieci, (obrona: 28.06.2013).

77. Marta Domagała-Rożek,, (obrona: 28.06.2013).

78. Sylwia Krawczyk-Gruca, Agresja problemem pedagogicznym w gimnazjum na podstawie przeprowadzonych badań w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach,   

     (obrona: 28.06.2013).

79. Magdalena Kulesza, Zastosowanie procedury Niebieskie Karty w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, (obrona: 28.06.2013).

80. Bożena Lempart, Znaczenie tańca i muzyki w rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym, (obrona: 28.06.2013).

81. Katarzyna Mordarska, Pedagogiczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych niespokrewnionych w powiecie wadowickim, (obrona: 28.06.2013).

82. Magdalena Woszczek, Etyczne problemy prokreacji wobec odpowiedzialnego rodzicielstwa, (obrona: 28.06.2013).

83. Janik Ewelina, Zjawisko niepowodzeń szkolnych w opinii rodziców uczniów szkół podstawowych, (obrona: 29.10.2013).

84. Joanna Czepiel, Funkcjonowanie osoby w rodzinie z problemem alkoholowym – pedagogiczne studium przypadku, (obrona: 08.11.2013).

85. Joanna Kwinta, Wiedza i postawa narzeczonych wobec sakramentu małżeństwa, (obrona: 08.11.2013). 

 

Rok akademicki 2015

 

86. Justyna Małgorzata Gręda, Czas wolny dzieci w wieku szkolnym ze środowiska wiejskiego, (obrona: 06.07.2015).

87. Ewelina Agnieszka Kulig, Autorytet nauczyciela w opinii uczniów klas licealnych, (obrona: 06.07.2015).

88. Emilia Delfina Miller, Rola edukacji zdrowotnej w kształceniu zintegrowanym, (obrona: 06.07.2015).

89. Marta Małgorzata Modras, Znaczenie uwarunkowań rodzinnych na zachowanie i naukę dzieci, (obrona: 06.07.2015).

90. Edyta Maria Pyrkowska, Wychowanie medialne w rodzinie – szanse rozwojowe i zagrożenia związane z programami telewizyjnymi, (obrona: 06.07.2015).

91. Joanna Elżbieta Rudkowska, Nadużywanie alkoholu wśród młodzieży w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych, (obrona: 06.07.2015).

92. Karolina Kinga Skałoń, Aspiracje życiowe uczniów trzeciej klasy gimnazjum, (obrona: 06.07.2015).

93. Katarzyna Marta Świstak, Metody pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo, (obrona: 06.07.2015).

94. Edyta Paulina Toporkiewicz, Nagradzanie i karanie jako metoda wychowawcza w motywowaniu dzieci do nauki na przykładzie uczniów szkoły podstawowej,

     (obrona: 06.07.2015).

95. Ewelina Barbara Wilkołek, Metody edukacji zdrowotnej stosowane w wczesnych latach szkolnych, (obrona: 06.07.2015).

96. Maria Osuszek, Dogoterapia w rozwoju dziecka niepełnosprawnego na przykładzie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

      w Wolbromiu, (obrona: 25.11.2015).

Rok akademicki 2016

97. Kamila Joanna Byś, Edukacja przedszkolna w opinii dorosłych, (obrona: 06.07.2016).

98. Mariola Anna Gąciarz, Zaburzenia mowy dzieci w wieku przedszkolnym, (obrona: 06.07.2016).

99. Iwona Justyna Gołucka, Znaczenie aspiracji rodziców dla rozwoju i funkcjonowania dziecka w przedszkolu, (obrona: 06.07.2016).

100. Zofia Lempart, Oddziaływanie mediów na rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w wieku pięć, sześć lat, (obrona: 06.07.2016).

101. Lidia Anna Zawisza, Rola gier i zabaw w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, (obrona: 06.07.2016).

102. Agnieszka Katarzyna Berger, Rola i autorytet ojca we współczesnej rodzinie, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 18.10.2016).

103. Sandra Anna Kaczmarczyk, Wychowanie do wartości chrześcijańskich na podstawie młodzieży uczestniczącej w życiu ruchów katolickich, pr. mgr.,

        promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 18.10.2016).

104. Paulina Krystyna Marcisz, Uwarunkowania agresywnych zachowań pseudokibiców na stadionach piłkarskich, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ

        (obrona: 18.10.2016).

105. Anna Karolina Sopel, Szanse edukacyjne uczniów z dysleksją, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 18.10.2016).

106. Mateusz Nikiel, Ratownictwo Medyczne wobec sytuacji kryzysowej dziecka, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 15.12.2016).

Rok akademicki 2017

107. Bartłomiej Marek Obrok, Wspieranie dzieci nauczania początkowego przez rodziców w kształtowaniu  postaw społecznych, pr. mgr., promotor ks. dr 

        J. Mółka SJ (obrona: 29.06.2017).

108. Magdalena Dorota Baster, Rola nauczyciela we wspieraniu uczniów z niepowodzeniami szkolnymi w młodszym wieku szkolnym, pr. mgr., promotor ks. dr 

        J. Mółka SJ (obrona: 29.06.2017).

109. Joanna Katarzyna Rutkowska, Osiągnięcia szkolne ucznia nieśmiałego na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ

        (obrona: 24.10.2017).

110. Mateusz Jan Rak, Edukacja muzyczna dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ

        (obrona: 28.11.2017).

Rok akademicki 2018

111. Mass media w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 09.01.2018).

112. Stres w zawodzie nauczyciela, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 30.06.2018).

113. Kształtowanie postaw społeczno-moralnych dzieci na przykładzie Przedszkola Nr 40 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Jana Pawła II w Krakowie,

        pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 30.06.2018).

114. Pedagogika nadziei w ujęciu św. Jana Pawła II w kształtowaniu samooceny wychowanka, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 30.06.2018).

115. Dokonywanie wyborów życiowych w oparciu o wychowanie do wartości, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 30.06.2018).

116. Muzeum na Zamku w Pieskowej Skale w procesie wspierania tożsamości regionalnej uczniów szkoły podstawowej, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ                 (obrona: 30.06.2018).

117. Kreatywność nauczyciela w kontekście wykonywanego zawodu, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 30.06.2018).

118. Kary i nagrody jako środki wychowawcze w domowym i szkolnym wychowaniu dzieci w wieku wczesnoszkolnym, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ                   (obrona: 30.06.2018).

119. Wykorzystanie metod aktywizujących w zapewnieniu jakości nauczania dzieci we wczesnym wieku szkolnym, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ

        (obrona: 23.10.2018).

120. Instytucja świetlicy szkolnej w kształtowaniu postaw prospołecznych uczniów klas podstawowych, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ

        (obrona: 23.10.2018).

121. Oczekiwania rodziców wobec kompetencji nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie Szkoły Podstawowej w Trzemeśni, pr. mgr.,

        promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 23.10.2018).

122. Rozwijanie inteligencji wielorakich u dzieci w wieku przedszkolnym, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 23.10.2018).

123. Zabawa jako forma aktywności dziecka w szkole podstawowej na przykładzie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Victoria Center Primary School, pr. mgr.,

        promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 23.10.2018).

124. Znaczenie pasji i zainteresowań w podnoszeniu jakości życia, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 23.10.2018).

Rok akademicki 2019

125. Nauka przez zabawę w procesie edukacji wczesnoszkolnej, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 08.07.2019).

126. Asystent osób niepełnosprawnych w działalności Fundacji L'Arche na terenie gminy Wieliczka, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 08.07.2019).

127. Bajkoterapia sposobem niwelowania lęków dzieci w wieku wczesnoszkolnym, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 08.07.2019).

128. Funkcjonowanie dziecka z zespołem Aspergera w przedszkolu, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 08.07.2019).

129. Fundacja Uniwersytet Dzieci jako przykład innowacji pedagogicznej, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 08.07.2019).

130. Rozwój psycho-fizyczny dzieci w wieku szkolnym na przykładzie zajęć taneczno-ruchowych,  pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 26.09.2019).

131. Rola mass mediów w rozwoju zaburzeń odżywiania u młodzieży, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 26.09.2019).

132. Założenia pedagogiki Marii Montessori w przekazie treści religijnych na przykładzie metody Dobrego Pasterza oraz Godly Play, pr. mgr., promotor ks. dr

         J. Mółka SJ, (obrona: 22.10.2019).

133. Wartość edukacji muzycznej z perspektywy nauczycieli i uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej, pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ, (obrona: 22.10.2019).

134. Zachowania empatyczne dzieci pełnosprawnych wobec niepełnosprawnych pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona: 26.11.2019).

135. Kształtowanie postawy prospołecznej dzieci w wieku przedszkolnym w trakcie zabaw tematycznych pr. mgr., promotor ks. dr J. Mółka SJ (obrona:

         26.11.2019).

Rok akademicki 2020