PUBLIKACJE

 
Wykaz publikacji

1996 rok

 • Wychowanie prospołeczne integralnym czynnikiem we wszechstronnym rozwoju człowieka, „Wychowawca” 2(38) luty 1996, s. 8-9.

 • Prospołeczne zadania wychowawcze rodziny, Kościoła, szkoły, „Horyzonty Wiary” 7(1996)3, s. 81-88.

 • Świętość, „Posłaniec Serca Jezusowego” 125(1996)6, s. 20.

 • Bóg prowadzi do wypełnienia obietnic, „Tygodnik Salwatorski” (Pismo parafii Najświętszego Salwatora – Kraków), nr 51(105)3,  22.12.1996, s. 5.

 

1997 rok

 • (rec.) Jezus Chrystus. Kim On jest dla mnie. Wstęp, wybór i posłowie ks. Władysław Kubik SJ, red. ks. Franciszek Rzepka SJ, Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, Kraków 1997, ss. 155,  „Wychowawca” 12(60) grudzień 1997, s. 48.

 

1998 rok

 • Brutalizacja życia, „Posłaniec Serca Jezusowego” 127(1998)3, s. 6-7.

 • O trosce nie tylko wychowawców, „Posłaniec Serca Jezusowego” 127(1998)9, s. 12-13.

 • (rec.) Duch Święty. Jak odkrywam jego działanie. Wstęp, wybór tekstów i posłowie ks. Władysław Kubik SJ, red. ks. Franciszek Rzepka SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 1998, ss. 231, „Wychowawca” 4(64) październik 1998, s. 49.

 

1999 rok

 • Wychowawca i społecznik, „Horyzonty Wiary” 10(1999)1, s. 73-81.

 • Rodzina wobec negatywnych zjawisk społecznych, w: Jaka jesteś rodzino?, pr. zb. pod red. W. Kubika SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, s. 110-137.

 • Wychowanie prospołeczne inspirowane wiarą Kościoła, „Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 1999”, Wyd. WAM, Księża Jezuici, Kraków 1999, s. 61-73.

 • Pierwszy polski jezuita doktorem Honoris Causa, „Nasze Sprawy. Pismo Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego”, Kraków 1999.

 • (rec.) Bóg Ojciec. Jaka jest moja relacja do Niego, Wstęp, wybór tekstów i posłowie ks. Władysław Kubik SJ, red. ks. Franciszek Rzepka SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, ss. 226, „Wychowawca”, 1999, nr 7-8(79-80), s. 80.

 

2000 rok

 • Ksiądz Prof. Ludwik Piechnik SJ Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Wileńskiego, „Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie”, Wyd. WAM, Księża Jezuici, Kraków 2000, s. 11-15.

 • „Troska” w działalności wychowawczej, „Paedagogia Christiana” 2000 nr 1(5), s. 151-154.

 

2001 rok

 • Tyś Królem naszym! Panowanie Chrystusa, „Nasz Dziennik” nr 275, 24-25 listopada 2001, s. 9.

 • (rec.) Katarzyna Wrońska, Osoba i wychowanie. Wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, ss. 130, „Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie 2001”, Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 2001, s. 289-293.

 

2003 rok

 

 • W nurcie personalistycznego wychowania, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej w Krakowie 2003”, s. 71-86.

 

2004 rok

 

 • Koncepcja wychowawcza księdza Mieczysława Kuznowicza SJ (1874-1945), Wyd. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wyd. WAM, Kraków 2004, ss. 314.

 • Wychowawcza wartość pracy w kontekście działalności ks. M. Kuznowicza, w: V Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Przetrwanie i rozwój – niezbywalne powinności wychowania, Materiały Konferencyjne. Współczesna rzeczywistość edukacyjna (praktyki) wobec radykalnych zmian świata społecznego, Dolnośląska Szkoła wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Wrocław, 23-25 września 2004, s. 325-334.

 

2005 rok

 • Praca i wychowanie, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom IV, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, s. 806-811.

 • Niestrudzony wychowawca młodzieży, „Posłaniec Serca Jezusa” (Chicago) listopad-grudzień 2005, s. 13-14.

 

2006 rok

 • Ks. Mieczysław Kuznowicz SJ wychowawca młodzieży, Wyd. WAM, Kraków 2006, ss. 194.

 • Mieczysław Kuznowicz o patriotyzmie z perspektywy wychowawczej, „Ruch Pedagogiczny” 1-2(2006), s. 75-81.

 • W poszukiwaniu dobrego serca, „Połaniec Serca Jezusowego” maj 2006, s. 20-21.

 • (rec.) Janusz Gajda, Pedagogika kultury w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, ss. 318, „Horyzonty Wychowania” 2006 nr 5 (9), s. 315-321.

 • (rec.) Magdalena Madej-Babula, Edukacja zintegrowana w dialogu z wychowaniem religijnym, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ss. 207, „Horyzonty Wychowania” 5/2006 (10), s. 328-336.

 • (rec.) Podstawy edukacji ignacjańskiej, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ss. 175, „Horyzonty Wychowania” 5/2006 (10), s. 315-321.

 

2007 rok

 • (redakcja naukowa) Pedagogika wiary. Książka dedykowana księdzu profesorowi Zbigniewowi Markowi SJ w 60 rocznicę urodzin i 35. rocznicę kapłaństwa, red. A. Hajduk SJ, J. Mółka SJ, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, ss. 507.

 • Wychowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, w: Pedagogika wiary. Książka dedykowana księdzu profesorowi Zbigniewowi Markowi SJ w 60. rocznicę urodzin i 35. rocznicę kapłaństwa, red. naukowa A. Hajduk SJ, J. Mółka SJ, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, 405-422.

 • Wiarygodność programów wychowawczych i profilaktycznych w edukacji, w: (Bez)radność wychowania…?, red. Z. Marek SJ, M. Madej-Babula, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, 137-146.

 • Ciało – przeżycie – duchowość, „Horyzonty Wychowania” 6/2007 (12), s. 260-261.

 • Czas wolny młodzieży akademickiej dla integralnego rozwoju osoby, w: Studenci we wspólnocie akademickiej, redakcja naukowa D. Skulicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 185-190.

 • Wartości i ideały propagowane w życiu św. Andrzeja Boboli, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATANUM w Krakowie” 2007, s. 115-129.

 • Praca wartością wychowującą człowieka, w: Literatura – człowiek – wartość, Księga Jubileuszowa dedykowana Bogusławowi Żurakowskiemu z okazji 50-lecia twórczości oraz 25-lecia pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, red. D.P. Klimczak, A. Sojka, „MAXIMUM”, Kraków 2007, s. 217-227.

 • Jubileusz Horyzontów Wychowania, „Wyspa Ignatianum” 1/2007(4), s. 4-5.

 • Obchody 60. urodzin księdza profesora Zbigniewa Marka SJ, „Wyspa Ignatianum” 1/2007(4), s. 4-5.

 

2008 rok

 • (redakcja naukowa) Docere et educare. Książka dedykowana księdzu profesorowi Władysławowi Kubikowi z okazji 50. rocznicy kapłaństwa oraz 60. życia zakonnego, red. naukowa G. Łuszczak SJ, J. Mółka SJ, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, ss. 470.

 • Pedagog troszczący się o godny rozwój i wychowanie młodzieży, w: Docere et educare. Książka dedykowana księdzu profesorowi Władysławowi Kubikowi z okazji 50. rocznicy kapłaństwa oraz 60. życia zakonnego, red. naukowa G. Łuszczak SJ, J. Mółka SJ, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 189-208.

 • J. Mółka, W. Pasierbek, Biblioteka pedagogiki ignacjańskiej, w: Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu. Ignatian pedagogy for the challenges of humanism today, red. W. Pasierbek, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 7-10.

 • J. Mółka SJ, B. Steczek SJ, Magis jezuickiej edukacji, w: Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu. Ignatian pedagogy for the challenges of humanism today, red. W. Pasierbek, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 237-249.

 • Boży Chleb, „Bethania”, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Księża Jezuici, Nowy Sącz, nr 5(149) maj 2008, s. 4-5.

 

2010 rok

 • Godził naukę z wychowaniem, w: Pamięć wieków kształtuje potomność, red. A.P. Bieś SJ, B. Topij-Stempińska, Wyd. WAM, Kraków 2010, s. 597-607.

 • Personalistyczny paradygmat pedagogiki ignacjańskiej, w: Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów, red. naukowa Anna Sajdak, Danuta Skulicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 219-227.

 • Samorealizacja w założeniach pedagogiki ignacjańskiej, w: Pedagogika ignacjańska. Historia, teoria, praktyka, redakcja naukowa Anna Królikowska, Wyd. WAM, Kraków 2010, s. 239-250.

 • Wobec destrukcji i manipulacji życiem dziecka, w: Manipulacja pedagogiczno-społeczne aspekty, cz. II Komunikacja, dydaktyka, wychowanie a manipulacja, pod red. Joanny Aksman, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, s. 127-139.

 • Destrukcyjne zaburzenia zachowania, „Horyzonty Wychowania” 9/2010(17), s. 245-246.

 • Profilaktyka, „Horyzonty Wychowania” 9/2010(17), s. 248-249.

 • O sposobie wychowywania młodych ludzi według wskazówek św. Ignacego z Loyoli. Przepis na wychowanie, „Jezuici. Nasze Wiadomości”, 37(1)2010, s. 44-45.

 

2011 rok

 • Zaburzenia w zachowaniu a przestępczość nieletnich, w: Katecheza drogą do Boga. Księga Jubileuszowa dedykowana Siostrze Profesor Czesławie Margaricie Sondej OSU, pod red. I. Popiołek, S. Cieślaka SJ, Wyd. WAM, Kraków 2011, s. 347-358.

 • Za rękę z Jezusem. Szczególnie umiłowani. Materiały pomocnicze do katechezy uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, pod red. M. Alberskiej, ks. J. Mółki SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss.134 + 46 karty pracy.

 • (rec.), Werner Michl, Pedagogika przeżyć, przekład Dariusz Kozieł, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 100, „Horyzonty Wychowania” 10/2011 (20), s. 296-302.

 

2012 rok

 • Samotność i osamotnienie w procesie autorealizacji, „Horyzonty Wychowania” 11/2012(22), s. 17-34.

 • Edytorial, „Horyzonty Wychowania” 11/2012(22), s. 7-10.

 • Editorial, „Horyzonty Wychowania” 11/2012(22), s. 11-13.

 • Autorealizacja, „Horyzonty Wychowania” 11/2012(22), s. 309.

 • Samotność i osamotnienie, „Horyzonty Wychowania” 11/2012(22), s. 315-316.

 

2013 rok

 • Podmiotowe i indywidualne traktowanie wychowanka w ujęciu księdza Mieczysława Kuznowicza, w: Biografie nauczycieli i pedagogów. Idee i programy, red. R. Skrzyniarz, G. Bujak, K. Kołtunowicz, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2013, s. 133-144.

 • (rec.), Teresa Olearczyk, Pedagogia ciszy, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, ss. 251, „Horyzonty Wychowania” 2013, Vol. 12, No.23, s. 284-290.

 

2014 rok

 • Najświętsze Serce Jezusa – „serce formujące” relacje kościelne i społeczne – wezwanie do komunii życia, prawdy i miłości,w: Odnowić pamięć o miłości Bożej, Wydawnictwo Księży Sercanów, Poznań 2014, s. 91-114.

 

2015 rok

 • (rec.) Zbigniew Marek SJ, Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 199, „Ruch Pedagogiczny” Rok LXXXVI, 2015 nr 1, s. 189-192. ISSN 0483 4992;

 • (rec.) Zbigniew Marek SJ, Religion – help or danger for the education?, WAM, Cracow 2014, pp. 199, „Horyzonty Wychowania” (“Horizons of Education”) 2015, Vol. 14, No.29, pp. 109-114. ISSN 1643-9171. e-ISSN 2391-9485.

 • Praca w integralnym wychowaniu, „Horyzonty Wychowania” 2015, Vol. 14, No. 30, s. 133-146. ISSN 1643-9171; e-ISSN 2391-9485.

 • Praca a tożsamość. Edytorial, „Horyzonty Wychowania” 2015, Vol. 14, No. 30, s. 5-6. ISSN 1643-9171; e-ISSN 2391-9485.

 • Wychowanie młodzieży w Sodalicji Mariańskiej, w: Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku, red. naukowa Beata Gola, Dominika Jagielska, Janina Kostkiewicz, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 137-147. ISBN 978-83-35323-05-7.

 

2016 rok

 • Godność człowieka w świetle etyki (współautor Tadeusz Ślipko SJ), w: Godność jako wartość i problem edukacyjny, redakcja naukowa Iwona Jazukiewicz, Andrzej Michał de Tchorzewski, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 47-60. ISBN 978-83-7972-030-9; ISSN 0860-2751; (ss.253).

 • Praca i rozwój człowieka, redakcja naukowa Janusz Mółka, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, ss. 227. ISBN 978-83-7614-264-7 (AIK) ISBN 978-83-277-1266-0 (WAM).

 • Wprowadzenie: edukacyjne walory pracy ludzkiej, w: Praca i rozwój człowieka, redakcja naukowa Janusz Mółka, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 7-10. ISBN 978-83-7614-264-7 (AIK) ISBN 978-83-277-1266-0 (WAM).

 • Introduction: The educational benefits of human work, w: Praca i rozwój człowieka, redakcja naukowa Janusz Mółka, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 11-13. ISBN 978-83-7614-264-7 (AIK) ISBN 978-83-277-1266-0 (WAM).

 • Mулка Януш. Роль Академических Марианских Содалиций (Akademickie Sodalicje Mariańskie) в Польше в развитии личности на рубеже XIX и XX веков. W: Религиозное образование в России и Европе в конце XIХ – начале ХХ вeкa. Под ред. Е. Токаревой и М. Инглота. Санкт-Петербург: Издaтельство Русской Христианской гуманитарной академии, 2016, s. 217-234. ISBN 978-5-88812-804-6.

 • Personalizm chrześcijański podstawą życiowego sukcesu, „Polska Myśl Pedagogiczna”, Rok II (2016) nr 2, s. 283-293. ISSN 2450-4572; eISSN 2450-456.

2017 rok

 • Obecność myśli pedagogicznej w polskiej katechezie, „Paedagogia Christiana” 2/40 (2017), s. 211-226.  – ISSN 1505-6872.

 • (redakcja naukowa) Wychowanie i praca. W trosce o integralny rozwój człowieka, red. Z. Marek, J. Mółka, M. Mółka, Wyd. WAM, Kraków 2017, ss. 406. ISBN 978-83-7614-263-0 (AIK); ISBN 978-83-277-1267-7 (WAM).

 • Działalność Akademickich Sodalicji Mariańskich wyrazem pracy na rzecz dobra wspólnego, w: Wychowanie i praca. W trosce o integralny rozwój człowieka, red. Z. Marek, J. Mółka, M. Mółka, Wyd. WAM, Kraków 2017, s. 101-119. ISBN 978-83-7614-263-0 (AIK); ISBN 978-83-277-1267-7 (WAM).

 • (redakcja naukowa) Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod redakcją naukową, Anny Walulik CSFN i Janusza Mółki SJ, Wyd. Akademia Ignatianum w Krakowie, Kraków 2017, ss. 775. ISBN 978-83-7614-335-4.

 • Neuropedagogika. Kogo lub co uczy szkoła: dzieci czy mózgi?, (współautor Józef Bremer), w: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod redakcją naukową Anny Walulik CSFN i Janusza Mółki SJ, Wyd. Akademia Ignatianum w Krakowie, Kraków 2017, s. 413-427. 

2018 rok

 • Moral Upbringing in the Process of Religious Education, (współautor Zbigniew Marek, Maria Szymańska),"Multidisciplinary Journal of School Education" 2/2018 (14), s. 31-51. - ISSN 2543-7585; e-ISSN 2543-8409.

 • Integral Upbringing Inspired by Gospel. Wychowanie integralne inspirowane Ewangelią, (współautor Zbigniew Marek, Anna Walulik), „Paedagogia Christiana” 2018 2/42, s. 121-136. – ISSN 1505-6872.

 • Mądrość w służbie integralnego rozwoju człowieka, w: Mądrość jako sprawność moralna w wychowaniu, red. naukowa Iwona Jazukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, s. 151-171. ISBN 978-83-7972-202-0.

 • Badania biograficzne wspomaganiem w rozumieniu procesów resocjalizacji, (współautor Miłosz Mółka), w: Wychowanie. Socjalizacja. Edukacja. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Michałowi de Tchorzewskiemu z okazji 75. rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej, red. Marzena Chrost, Krzysztof Jakubiak, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018, s. 425-438. ISBN 978-83-7614-377-4.

 • Narracja źródłem wiedzy w pedagogice, (współautor Miłosz Mółka), „Horyzonty Wychowania” Vol 17, No 42 (2018), s. 111-123.

2019 rok

 • Wychowanie chrześcijańskie wspomaga odkrywać wartość pracy, „Studia Bobolanum” nr 1(2019), s. 37-50.  

 • Towarzyszenie w wychowaniu i resocjalizacji, (współautor Miłosz Mółka), w: Służyć (z) miłością. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Biskupowi dr. hab. Antoniemu Długoszowi w dwudziestą piątą rocznicę sakry biskupiej, redakcja naukowa s. Anna Walulik CSFN, ks. Roman Ceglarek, ks. Zbigniew Marek SJ, ks. Norbert G. Pikuła, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne REGINA POLONIAE, Częstochowa 2019, s. 229-247. ISBN 978-83-65209-89-4.

2020 rok

 • Drogi życiowego sukcesu. Perspektywa pedagogiczna, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2020, ss. 341. ISBN 978-83-7614-472-6.

 • Pedagogiczne uwarunkowania odniesienia życiowego sukcesu, w: Sukces życiowy w społeczeństwie konsumpcyjnym, red. T. Łączek, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020, s. 65-75. ISBN: 978-83-66491-11-3.

 • Praca drogą do sukcesu, w: Człowiek w poszukiwaniu prawdy. Prace dedykowane Ojcu Profesorowi Stanisławowi Głazowi SJ z okazji 70‐lecia urodzin i 50‐lecia życia zakonnego, redakcja Marcin J. Jabłoński, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2021, s. 305-314.

 • Święty Szarbel – eremita z gór Libanu, „Gloria Tibi Trinitas”. Biuletyn Parafialny św. Rocha, Nowy Sącz Grudzień Nr 89/2020, s. 12-13.

 • Dzieło Pomocy Dzieciom.  «Góra Przemian», „Bethania”. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Parafia Ducha Świętego, Księża Jezuici, Nowy Sącz, nr 1 (266) marzec 2021, s. 10-11.