WYBRANE ARTYKUŁY

Janusz Mółka SJ, Rodzina wobec negatywnych zjawisk społecznych, w: Jaka jesteś rodzino?, pr. zb. pod red. W. Kubika SJ, Wyd. WAM, Kraków 1999, s. 110-137.

Sprawy dotyczące zagrożeń życia i zdrowia człowieka należą do istotnych zagadnień związanych z pełnym rozwojem osoby oraz jej wychowaniem do pełnienia zadań w ramach życia i działalności społecznej. Wobec problemów ludzi uzależnionych lub przejawiających negatywny stosunek do otoczenia, istniejących warunków bycia, instytucji, grup oraz pojedynczych ludzi, nie można przejść obojętnie. Dlatego będziemy się starali zasygnalizować występujące w środowisku społecznym przejawy ujemnych zjawisk i zagrożeń. Ukażemy również niektóre sposoby, możliwości zapobiegania im czy ich eliminowania. Przede wszystkim podkreślimy znaczenie i zadania rodziny w zapobieganiu powstawania oraz rozszerzania negatywnych zjawisk społecznych.

 

1. Narkomania, alkoholizm, nikotynizm – zagrożeniem życia i zdrowia

 

2. Niebezpieczeństwo wulgaryzacji seksu

 

3. Groźba bandytyzmu i wulgarne słownictwo

 

Przedstawiona problematyka nie wyczerpuje w pełni i do końca prezentacji negatywnych zjawisk występujących w społeczeństwie oraz możliwości zapobiegania rosnącej przestępczości i brutalizacji codziennego życia. Ukazanie bolących kwestii chce ponownie uwrażliwić na niebezpieczeństwa i zagrożenia, jakie pojawiają się, we wszechstronnym rozwoju osoby ludzkiej, w jej wymiarze osobistym oraz społecznym. Równocześnie powinno zainspirować, wzbudzić inicjatywę do poszukiwań dróg wyjścia, konkretnych rozwiązań w ramach posiadanych możliwości okazywania pomocy i eliminowania zastraszającej plagi niespokojnej codzienności. Wydaje się, że działania nastawione na profilaktykę, a nie represje, przyniosą więcej pozytywnych efektów. Ponadto życzliwa, serdeczna, przyjazna i pełna miłości atmosfera domu rodzinnego przyczyni się do właściwego zaspokojenia więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami oraz ich dzieci. Dlatego też w podejmowanych działaniach należy pamiętać, że człowiek jest istotą, przed którą odsłania się cały splot ciągłego wzrastania, zmieniania się na lepsze, stawania się kimś wartościowym. Stąd wszelkie wysiłki wychowawcze będą polegać na „prowadzeniu człowieka od postaci mniej doskonałej do doskonalszej” (B. Żurakowski). Mamy zatem nadzieję, iż pomimo „ciemnych chmur” nad skutecznym wychowaniem młodego pokolenia, nastaną zamierzone, efektywne, pomyślne, spokojne i szlachetne czasy.

 

Literatura

 

Białobłocki M., Terapeutyczne formy działalności Kościoła wśród narkomanów, „Katecheta” 1993, nr 47, s. 11-16.

Bula M., Rodzina środowiskiem pełnego rozwoju człowieka, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, pod red. F. Adamskiego, Kraków 1982, s. 126-139.

Cekiera Cz., Psychoprofilaktyka oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Lublin 1993.

Cyman S.J., Niektóre zagrożenia wychowania młodzieży w rodzinie, „Katecheta” 1990, nr 34.

Fijałkowski W., Twórcze przeżywanie płci, „Wychowawca” 1993 nr 4, s. 14-16.

Głaz S., K. Grzeszek K., Wiśniewska I., Rodzina. Biologiczne i psychologiczne podstawy jej funkcjonowania, Kraków 1996.

Kopciuk E., Szpetni nastoletni, „Dziennik Polski”, 5 grudnia 1997, nr 283, s. 41.

Kotański M., Daj siebie innym, Warszawa 1988.

Kwiek M., Wartość mojego ciała, „Katecheta” 1991, nr 35, s. 174-183.

Makowski A., Nieletni sprawni inaczej i ich ortopedagogika. Diagnoza i socjalizacja reedukacyjna przez ergoterapię, Warszawa 1997.

Mariański J., Kondycja religijna i moralna młodych Polaków, Kraków 1991.

Meissner K., OSB, Ludzka płciowość i jej znaczenie, „Wychowawca” 1997, nr 5, s. 7-8.

Mierzwiński B., ks., Wychowanie do życia w rodzinie chrześcijańskiej, „Katecheta” 1991, nr 35, s. 146-153.

Pasek M., Obłędna profilaktyka, „Karan” nr 16 (bez roku wydania), s. 12.

Porzak R., Wychowanie, jako proces tworzenia dziecku warunków do rozwoju, w: Wspomaganie rozwoju dziecka, pod red. Z. B. Gasia, Lublin 1994, s. 31-32.

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994.

Pufal-Struzik I., Twórczość jako praca i dominująca aktywność ludzi dorosłych w różnym wieku, w: Wychowanie wobec wartości pracy, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 1-2 czerwca 1993 r. przez Instytut Pedagogiki Wczesnoszkolnej w WSP oraz Instytut Teologiczno-Pastoralny, Filię KUL w Opolu, Sympozja 6, red. T. Borowska, ks. J. Gaida, Opole 1994, s. 119-124.

Pyrek J., ks. SDS, Co zrobić z wolnością, „Katecheta” 1993, nr 37, s. 31-34.

Rosik B.P., SAC, Profilaktyczna działalność Kościoła na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii (II), „Karan” nr 13 (bez roku wydania), s. 6-7.

Szczepański J., Przedmowa, w: M. Kotański, Daj siebie innym, Warszawa 1988, s. 7-8.

Szmagalski J., Stowarzyszenia jako kategoria poznawcza i metoda pedagogiki społecznej, w: Pedagogika społeczna – kręgi poszukiwań, pod red. A. Przecławskiej, Warszawa 1996, s. 79-83.

Szymański M.S., Twórczość jako kategoria pedagogiczna, „Kwartalnik Pedagogiczny” 112(1984)2, s. 39-50.

Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków 1997. 

Urbaniak A., Wychowanie prorodzinne w szkole. Cz. 1: Nauczyciel - wychowawca, „Wychowawca” 1997 nr 5, s. 12-15.

Wistuba H., Człowiek posiada wrażliwość moralną, „Katecheta” 1993, nr 37, s. 21.

Żurakowski B., Człowiek centralną wartością – wychowanie i wartości, w: Ku pełni człowieczeństwa, pr. zb. pod red. ks. W. Kubika SJ, Kraków 1997, s. 18-31.