WYBRANE ARTYKUŁY

Janusz Mółka, Wychowanie prospołeczne integralnym czynnikiem we wszechstronnym rozwoju człowieka, „Wychowawca” 2(38) luty 1996, s. 8-9.

Człowiek pragnie i powinien świadomie oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. W związku z tym podejmowana działalność wychowawcza o charakterze prospołecznym będzie skoncentrowana na przygotowaniu wychowanka do bezkonfliktowego, pozytywnego i czynnego udziału w środowisku społecznym. Znaczące będzie także udzielanie mu pomoc w osiągnięciu dojrzałej osobowości oraz doprowadzeniu do optymalnego funkcjonowania zarówno w życiu rodzinnym, jak również w środowisku szkolnym, rówieśniczym, w życiu publicznym, narodowym, we wspólnocie religijnej itd. W artykule pragniemy określić rolę treści wychowania propsołecznego w ramach nauczania katechetycznego. Refleksję przeprowadzimy na podstawie analizy artykułów zamieszczonych na łamach czasopisma „Katecheta”. Podkreślmy, że w zdecydowanym stopniu „Katecheta” więcej uwagi poświęca zagadnieniom o charakterze religijnym. Wypływa to z przeznaczenia i profilu czasopisma. Niemniej zauważa się w nim także tendencje do łączenia spraw wiary, religijności, kontaktu z Panem Bogiem z wymiarem ziemskim, obejmującym różne dziedziny życia społecznego, czyli dąży do łączenia wiary z życiem. Analizą objęliśmy 318 numerów czasopisma począwszy od jego zainicjowania w roku 1957 aż do grudnia 2005 roku. Wcześniej jednak na podstawie literatury pedagogicznej wskażemy na współczesne rozumienie wychowania do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

 

1. Wychowanie do życia w środowisku społecznym

 

2. Wychowanie prospołeczne w środowisku rodziny

 

3. Wychowanie do patriotyzmu

 

4. Wychowanie do pokoju

 

5. Wychowanie właściwej postawy wobec własności prywatnej i dobra wspólnego

 

6. Wychowanie do właściwej postawy wobec pracy ludzkiej i problemu bezrobocia

 

7. Wychowanie do ochrony środowiska naturalnego

 

8. Wychowanie do kulturalnego korzystania z wolnego czasu

 

Na przykładzie wybranych artykułów zamieszczonych na łamach czasopisma „Katecheta” zasygnalizowaliśmy zagadnienia związane z problematyką życia społecznego. Nie sposób mówić o tematach wiary, religijności, nie poruszając problemów i spraw odnoszących się do życia codziennego. Dlatego wśród ważnych dziedzin nauczania i wychowania społecznego dostrzega się wielkie znaczenie życia rodzinnego, kształtowanie właściwej postawy wobec własnego narodu, państwa, własnej kultury i jej tradycji. Problematykę pracy ludzkiej ujmuje się z perspektywy chrześcijańskiej koncepcji człowieka, dostrzegając jednocześnie problem bezrobocia, czy też zagadnienia dotyczące wyboru zawodu. Do kolejnych zagadnień należy zaliczyć sprawę własności prywatnej oraz dobra wspólnego, ochronę środowiska naturalnego, jak również umiejętne korzystanie z wolnego czasu. Przedstawione zagadnienia nie wyczerpują całości problematyki wychowania społecznego. Można jednak żywić nadzieję, że wskazane aspekty przyczynią się do dostrzeżenia oraz uwzględniania znaczenia i roli wychowania prospołecznego w nauczaniu i wychowaniu katechetycznym.