WYBRANE ARTYKUŁY

Janusz Mółka, Wychowanie prospołeczne integralnym czynnikiem we wszechstronnym rozwoju człowieka, „Wychowawca” 2(38) luty 1996, s. 8-9.

Pojęcie wychowanie jest jednym z trudniejszych do zdefiniowania, dotyczy wieloaspektowego wymiaru życia ludzkiego. Możemy rozumieć wychowanie między innymi jako pomoc świadczoną przez społeczność we wszechstronnym rozwoju człowieka.

Dla wszechstronnego rozwoju człowieka znaczące mogą być także treści religijne, otwieranie bowiem wychowanka na rzeczywistość niematerialną, na transcendencję, sacrum przybliża mu nowy świat przeżyć i wartości, interpretowanych w świetle wiary.

 

  • Charakterystyka wychowania prospołecznego  

  • Podmioty wychowania prospołecznego

  • Rodzina

  • Szkoła

  • Kościół

  • Małe środowiska społeczne

  • Twórcy środków masowego przekazu

  • Znaczenie wychowania prospołecznego

 

Prawidłowe kształtowanie osobowego charakteru człowieka stanowi podstawę i źródło jego aktywności zewnętrznej. Stąd wychowanie ukierunkowane na treści społeczne pomaga zaangażować się twórczo w postęp społeczny. Wykorzystując wrodzoną człowiekowi tendencję do doskonałości oraz wielkoduszności, a zarazem potrzebę nawiązywania kontaktów społecznych, wychowanie prospołeczne zmierza więc do włączenia jednostki w działanie na rzecz grupy społecznej dla osiągnięcia dobra osobistego i wspólnotowego. Można więc powiedzieć, że omawiana problematyka wychowania prospołecznego stanowi integralny czynnik pełnego rozwoju człowieka.

 

Literatura

 

Adamski F., Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego dziecka, w: Miłość, małżeństwo, rodzina, pr. zb. pod red. F. Adamskiego, Kraków 1985.

Cekiera Cz., Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Lublin 1993.

Jakubiec M., ks., Katechizacja w kontekście duszpasterstwa, „Katecheta” 38(1994)2, s. 69-73.

Kubik W., ks., SJ, Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990.

Marek Z., Rozwój teorii religijnego wychowania dziecka w wieku przedszkolnym w Polsce w latach 1945-1990, Kraków 1994.

Maritain J., Osoba ludzka i społeczeństwo, w: Człowiek – wychowanie – kultura, (Wybór tekstów), red. F. Adamski, Kraków 1993.

Maritain J., Pisma filozoficzne, Kraków 1988.

Sztuka nauczania – Szkoła, pod. red. K. Konarzewskiego, Warszawa 1993.

Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, pr. zb. pod red. F. Adamskiego, Kraków 1982.

Zwoliński A., ks., Człowiek istotą społeczną, „Wychowawca” nr 7-8(1993), s. 16.