WYBRANE ARTYKUŁY

Janusz Mółka, Wychowawcza wartość pracy w kontekście działalności ks. M. Kuznowicza, w: V Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Przetrwanie i rozwój – niezbywalne powinności wychowania, Materiały Konferencyjne. Współczesna rzeczywistość edukacyjna (praktyki) wobec radykalnych zmian świata społecznego, Dolnośląska Szkoła wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Wrocław, 23-25 września 2004, s. 325-334.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przybliżenie pedagogicznej działalności księdza Mieczysława Kuznowicza[1]. Koncepcję wychowania Kuznowicza charakteryzuje nacisk położony na wychowawczą wartość pracy. Nie sposób było pominąć, jak sam zauważał, tego istotnego zagadnienia dotyczącego pracy, jej godności i znaczenia w rozwoju kultury, postępu, twórczego dobrobytu osobistego i narodowego[2]. Ponadto stwierdzał, że „człowiek myślący i uczciwy i szanujący w każdym człowieku godność ludzką nie będzie uzależniał swego postępowania, swej grzeczności oraz poważania od rodzaju czyjeś pracy, od wysokości jego dochodów, ubrania”[3]. Pisał: „praca bowiem jest głównym źródłem godności ludzkiej i uspołecznienia”[4]. Waga, jaką M. Kuznowicz przywiązywał do roli pracy w wychowaniu nie pomniejsza innych jego wymiarów, jak na przykład troskę o rozwój intelektualny, wychowanie teatralne, muzyczne, sportowe, kształtowanie postaw religijnych i moralnych.

 

1. Kontekst działalności wychowawczej Kuznowicza

 

2. Wychowanie przez pracę i do pracy

 

Zakończenie

 

Mieczysław Kuznowicz przywiązywał szczególne znaczenie do kształtowania w młodym człowieku zamiłowania do pracy i zdobywania umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy. Pracę uważał za istotny czynnik kształtowania charakteru wychowanka oraz zdobywania przez niego kompetencji zawodowych. Takie podejście do pracy łączył z przekonaniem, że poprzez solidne przygotowanie młody człowiek będzie w stanie zdobywać środki do życia oraz będzie twórczą jednostką w społeczeństwie. Praca stanowiła dla Kuznowicza główny czynnik w rozwoju dojrzałości człowieka, jego godności ludzkiej i uspołecznienia. Z całym przekonaniem możemy też powiedzieć, że tego rodzaju stanowisko bez wątpienia było wyrazem personalistycznego charakteru wychowania realizowanego przez Kuznowicza w pierwszej połowy dwudziestego wieku.

 


 

[1] Ksiądz Mieczysław Kuznowicz SJ urodził się dnia 15 stycznia 1874 r. w Licheniu koło Konina na Kujawach. Po ukończeniu gimnazjum w Chyrowie prowadzonym przez jezuitów w 1893 roku wstąpił do zakonu jezuitów. Po okresie formacji zakonnej i ukończeniu studiów otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 14 kwietnia 1906 roku w Krakowie. Po wieloletniej pracy z młodzieżą zmarł w dniu 26 marca 1945 r. w Czarnym Potoku. Jest pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

[2] Ks. M. Kuznowicz TJ, Kwestya terminatorów w naszym kraju, Kraków 1907, s. 31.

 

[3] M. Kuznowicz TJ, Wyfroterowana podłoga, [w:] Referaty i rozprawy, s. 174.

 

[4] Ks. M. J. Kuznowicz TJ, Dwa miljony, „Związkowiec” VIII(1934)3-4, s. 4.