WYKŁADY

Tematyka, literatura, zagadnienia do egzaminu
Teoretyczne podstawy wychowania

​wykład/egzamin

Tematyka:

 

 • Przedmiot teorii wychowania i relacje do innych subdyscyplin pedagogicznych.

 • Ewolucja terminu wychowanie oraz cechy i dziedziny wychowania.

 • Antropologiczne podstawy teorii i praktyki wychowania.

 • Aksjologiczne podstawy wychowania: porządek wartości z perspektywy procesu wychowania.

 • Ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne aspekty konstruowania szczegółowych teorii wychowania.

 • Teleologiczne problemy teorii wychowania: wyprowadzanie, uzasadnianie i stanowienie; funkcje i klasyfikacja celów wychowania.

 • Realizacja metod wychowania i technik oddziaływań wychowawczych.

 • Nieprawidłowości, trudności, błędy w wychowaniu.

 • Wychowanie jako zjawisko społeczne – socjalizacja i wychowanie.

 • Środowiska wychowawcze oraz grupa w wychowaniu.

 • Interpretacja wychowania w poglądach wychowawczych wybranych pedagogów.

 • Konstruowanie postmodernistycznej koncepcji wychowania.

 • Życie bez wychowania – podstawowe tezy antypedagogiki.

 • Współczesny nauczyciel-pedagog wobec pluralizmu myśli o wychowaniu.

 • Samowychowanie nieodzownym procesem w rozwoju osobowym wychowanka.

 • Wychowanie a przemiany społeczne współczesnego świata. 

 

​Literatura:

 

 • A.M. de Tchorzewski, Wstęp do teorii wychowania, Kraków 2018.

 • M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003.

 • J. Mastalski, Zarys teorii wychowania, Kraków 2002.

 • M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

 • J. Mółka, Drogi życiowego sukcesu. Perspektywa pedagogiczna, Kraków 2020.

 • A.M. de Tchorzewski (red.), Współczesne konteksty wychowania, Bydgoszcz 2002.

 • Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika (2), Warszawa 2006 (cz. I).

 • M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

 • (Bez)radność wychowania…?, red. Z. Marek SJ, M. Madej-Babula, Wyd. WAM, Kraków 2007.

 • W. Cichoń, Wartość człowiek, wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, Kraków 1996, rozdz. 6,7,8.

 • A. Gurycka, Błąd w wychowaniu, Warszawa 1990.

 • S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2000.

 • J. Maritain, Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, w: Człowiek, wychowanie, kultura, red. Fr. Adamski, Wyd. WAM, Kraków 1993, s. 61-79.

 • Podstawy edukacji ignacjańskiej, Wyd. WAM, Kraków 2006.

 • B. Śliwerski, Pedagog wobec pluralizmu współczesnych teorii wychowania, „Horyzonty Wychowania” 3/2004(6), s 71-85.

 • M. Krasnodębski, O możliwości zbudowania realistycznej filozofii wychowania w oparciu o tomizm i personalizm, „Horyzonty Wychowania” , 8/2009 (16), s. 137-168.

 • A.M. de Tchorzewski, Sukces i porażka w wychowaniu, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 34(2014)4, s. 9-25.

 • W. Furmanek, Współczesność – zagrożenia dotyczące świata wartości, „Studia Paedagogica Ignatiana, 2016/1 vol. 19, s. 125-155.

 • T. Pilch, Nadziej i zagrożenia globalizacji, „Horyzonty Wychowania” , 4/2005 (7), s. 258-270.

 • T. Ślipko, Tożsamość człowieka z etycznego punktu widzenia, „Horyzonty Wychowania”, 2/2003 (4), s. 77-87.

 

Aby pobrać sylabus do przedmiotu kliknij tutaj (wersja pdf)

Pojęcia i systemy pedagogiczne

     Ćwiczenia    

Problematyka:

 • Personalistyczna koncepcja wychowania.

 • Pedagogika kultury.

 • Liberalny i chrześcijański system wychowania.

 • Pedagogika towarzyszenia.

 • Pedagogika świadectwa.

 • System pedagogiczny Antoniego Makarenki.

 • Pedagogia ciszy.

 • Pedagogika przeżyć.

Literatura:

 • Andrzej Ryk, W poszukiwaniu pedagogicznego arche. Zarys systemów pedagogicznych, Kraków 2012.

 • Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red. Franciszek Adamski, Kraków 2005.

 • Janusz Gajda, Pedagogika kultury w zarysie, Kraków 2006.

 • Antoni Makarenko, Poemat pedagogiczny, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1949.

 • Zbigniewa Marek, Anna Walulik, Pedagogika świadectwa, Kraków 2019.

 • Zbigniew Marek, Pedagogika towarzyszenia, Kraków 2017.

 • Teresa Olearczyk, Pedagogia ciszy, Kraków 2010.

 • Werner Michl, Pedagogika przeżyć, Kraków 2011.

 
Wprowadzenie do pedagogiki

     Ćwiczenia    

 

Problematyka:

 • Wychowanie jako proces relacyjny

 • Aksjologiczne i filozoficzne ujęcie procesu wychowania

 • Dialog w procesie edukacyjnym

 • Wychowanie – samowychowanie; środowiska wychowawcze

 • Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej

 • Wychowanie – wolność – odpowiedzialność

 • Autorytet pedagoga /nauczyciela / wychowawcy

 • Trudności i zagrożenia dla wychowania / pedagogiki

 • Prawda – dobro – piękno

Literatura:

 • Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, wyboru dokonali: T. Jaworska, R. Leppert, Kraków 1996. 

 • R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1987.

 • S. Palka, Pedagogika w stanie tworzenia, Kraków 1999.

 • T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna. Pedagogika wobec współczesności, Warszawa 2008.

 • M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, t. I-II, Gdańsk 2007.

 • J. Tischner, Z problematyki wychowania chrześcijańskiego, w: Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1992.

 • B. Russell, Wolność i autorytet w wychowaniu, Wychowanie a ustrój społeczny, w: S. Wołoszyn (red.), Źródła do dziejów wychowania, tom III, księga 1, s. 509 -519, 519 – 526.

 • B. Milerski, B. Śliwerski, Pedagogika. Leksykon, Warszawa 2000.

 • B. Śliwerski, Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania, Kraków 2009.

 • K. Wrońska, Wychowanie a wolność. Próba wglądu w myślenie pedagogiczne Józefa Tischnera, „Paedagogia Christiana” 1/41 (2018), s. 97- 115.

 • A.M. de Tchorzewski, O potrzebie zmian w formacji profesjonalnej nauczycieli, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” t. XXXV, z. 3, 2016, s. 33-50.

 • Z. Marek, A. Walulik, Pedagogiki katolicka w perspektywie pedagogiki transcendentnej, "Horyzonty Wychowania” 2017, Vol. 16, No. 38, s. 124-141.

Historia jezuitów i pedagogia ignacjańska
​wykład/egzamin

Tematyka:

 

 • Życie i działalność św. Ignacego.

 • Geneza szkolnictwa jezuickie.

 • Doświadczenia Ignacego a szkolnictwo jezuickie.

 • Ratio studiorum a współczesny model wychowania.

 • Rozwój edukacji jezuickiej.

 • Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania.

 • Paradygmat pedagogiki ignacjańskiej.

 • Założenia pedagogiki ignacjańskiej w praktyce wychowawczej.

 • Inspiracje pedagogiczne i wychowawcze w charakterystycznych słowach-kluczach ignacjańskiego charyzmatu.

 • Udział w edukacji polskich jezuitów i ich świeckich współpracowników w ostatnich dziesięcioleciach.

 • Model pedagogii ignacjańskiej wobec współczesnej sytuacji szkolno-wychowawczej.

 • Profil absolwenta placówki ignacjańskiej i miejsce wychowawcy w pedagogii ignacjańskiej.

 

​Literatura:

 

 • Bednarski S., Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, Kraków 1933.

 • Dalmases de C., Ignacy Loyola. Życie i dzieło, Kraków 2002.

 • Duminuco, V.J SJ, Nowe Ratio na nowe millennium?, „Horyzonty Wychowania” 1/2002(1), s. 209-228.

 • Dybowska E., Wychowawcze towarzyszenie młodym ludziom inspirowane pedagogiką ignacjańską, w: Młodzież wobec ponowoczesności, red. M. Duda, WN PAT, Kraków 2009, s. 111–125.

 • Górska L., Pedagogia i pedagogika jezuicka – w poszukiwaniu inspiracji dla współczesnego wychowania, „Horyzonty Wychowania” 5/2006(10), s. 274-288.

 • Grzebień L., Kochanowicz J. Czy jezuici Polscy mieli wybitnych pedagogów XX wieku?, w: Jakiego człowieka chcemy wychować?, red. Ks. W. Kubik SJ, Wyd. WAM, Kraków 2002, s. 9-39.

 • Inglot M., Założenia Ratio studiorum (1599) i Charakterystycznych cech jezuickiego wychowania (1986), w: Pedagogika wiary, red. naukowa A. Hajduk SJ, J. Mółka SJ, Wyd. WAM, Kraków 2007, s. 85-96.

 • Kolvenbach P.-H., SJ, Intelektualny wymiar jezuickiego apostolatu, „Horyzonty Wychowania” 1/2002(2), s. 231-241.

 • Kubik W., SJ, Dynamika procesu nauczania – uczenia się w pedagogice ignacjańskiej, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie 2003”, s. 87-97.

 • Mateo R.G., Ciało w duchowości Ignacego Loyoli, „Horyzonty Wychowania” 7/2008(13), s. 61-74.

 • Mółka J., Koncepcja wychowawcza ks. Mieczysława Kuznowicza SJ (1874-1945), Wyd. WAM, Kraków 2004.

 • Musialik W., Założenia i osiągnięcia szkolnictwa księży jezuitów, w: Przemiany w naukach o wychowaniu – idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, pr. zb. pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002, s. 359-367.

 • O'Malley, J.W., Pierwsi Jezuici, Kraków 1999.

 • Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu. Ignatian pedagogy for the challenges of humanism today, red. W. Pasierbek, Wyd. WAM, Kraków 2008.

 • Pedagogika ignacjańska. Historia, teoria, praktyka, red. A. Królikowska, Wyd. WAM, Kraków 2010.

 • Piechnik L., Dzieje Akademii Wileńskiej, t. 1-4, Rzym 1983-1990.

 • Podstawy edukacji ignacjańskiej, Wyd. WAM, Kraków 2006.

 • Schiavone P., Czy można żyć bez uczuć?, Kraków 2009.

 • Seifert-Knopik G., Ćwiczenia Duchowne św. Ignacego Loyoli sposobem wychowania chrześcijańskiego, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie 2004”, s. 269-283.

 • Sobczyk K., Potrzeba trwałości jezuickiej pedagogiki, zob. http://www.opoka.org.pl/biblioteka (wydruk: 2.01.2012)

 • Steczek B., SJ, Charakterystyczne rysy duchowości ignacjańskiej – inspiracja rozwoju człowieka, w: Pedagogika wiary, red. naukowa A. Hajduk SJ, J. Mółka SJ, Wyd. WAM, Kraków 2007, s. 73-84.

 • Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce, wybór i oprac. ks. J. Paszenda, Kraków 1994.

 • Żmudziński W., Jak wychować dojrzałego ucznia, „Psychologia w szkole” 3 (2006)4 s. 113-124.

 

Aby pobrać sylabus do przedmiotu kliknij tutaj (wersja pdf)