WYKŁADY

Tematyka, literatura, zagadnienia do egzaminu
Teoretyczne podstawy wychowania

​wykład/egzamin

Tematyka:

 

 • Przedmiot teorii wychowania i relacje do innych subdyscyplin pedagogicznych.

 • Ewolucja terminu wychowanie oraz cechy i dziedziny wychowania.

 • Antropologiczne podstawy teorii i praktyki wychowania.

 • Aksjologiczne podstawy wychowania: porządek wartości z perspektywy procesu wychowania.

 • Ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne aspekty konstruowania szczegółowych teorii wychowania.

 • Teleologiczne problemy teorii wychowania: spór wokół istoty celów wychowania, ich wyprowadzanie, uzasadnianie i stanowienie; funkcje i klasyfikacja celów wychowania.

 • Realizacja metod wychowania i technik oddziaływań wychowawczych.

 • Trudności wychowawcze oraz błędy wychowawcze.

 • Wychowanie jako zjawisko społeczne – socjalizacja i wychowanie.

 • Środowiska wychowawcze oraz grupa w wychowaniu.

 • Interpretacja wychowania w koncepcjach wychowawczych (m.in.: B. Markiewicza, M. Kuznowicza, J. Tarnowskiego).

 • Konstruowanie postmodernistycznej koncepcji wychowania.

 • Życie bez wychowania – podstawowe tezy antypedagogiki.

 • Współczesny nauczyciel-pedagog wobec pluralizmu myśli o wychowaniu.

 • Samowychowanie nieodzownym procesem w rozwoju osobowym wychowanka.

 • Wychowanie a przemiany społeczne współczesnego świata. 

 

Literatura:

 

 • (Bez)radność wychowania…?, red. Z. Marek SJ, M. Madej-Babula, Wyd. WAM, Kraków 2007.

 • Cichoń W., Wartość człowiek, wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, Kraków 1996, rozdz. 6,7,8.

 • Deklaracja o Wychowaniu Chrześcijańskim „Gravissimum educationis”,  w:  Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Rzym 1965, s. 313-324.

 • Docere et educare, red. naukowa J. Mółka SJ, G. Łuszczak SJ, Wyd. WAM, Kraków 2008.

 • Flis M., Studia jako faza liminalna w rytuale przejścia, w: Studenci we wspólnocie akademickiej, red. naukowa D. Skulicz, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 11-16.

 • Gurycka A., Błąd w wychowaniu, Warszawa 1990.

 • Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995.

 • Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2000.

 • Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003.

 • Maritain J., Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, w: Człowiek, wychowanie, kultura, red. Fr. Adamski, Wyd. WAM, Kraków 1993, s. 61-79.

 • Mastalski J., Zarys teorii wychowania, Kraków 2000.

 • Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

 • programie wychowawczym szkoły, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1999.

 • Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003.

 • Podstawy edukacji ignacjańskiej, Wyd. WAM, Kraków 2006.

 • Śliwerski B., Klinika akademickiej pedagogiki, Kraków 2011.

 • Śliwerski B., Pedagog wobec pluralizmu współczesnych teorii wychowania, „Horyzonty Wychowania” 3/2004(6), s 71-85.

 • Współczesne konteksty wychowania, red. A. de Tchorzewski, Bydgoszcz 2002.

 • Wychowanie. Interpretacja jego wartości i granic, red. B. Gawlina, Kraków 1998.

 

Aby pobrać sylabus do przedmiotu kliknij tutaj (wersja pdf)

Historia jezuitów i pedagogia ignacjańska
​wykład/egzamin

Tematyka:

 

 • Życie i działalność św. Ignacego.

 • Geneza szkolnictwa jezuickie.

 • Doświadczenia Ignacego a szkolnictwo jezuickie.

 • Ratio studiorum a współczesny model wychowania.

 • Rozwój edukacji jezuickiej.

 • Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania.

 • Paradygmat pedagogiki ignacjańskiej.

 • Założenia pedagogiki ignacjańskiej w praktyce wychowawczej.

 • Inspiracje pedagogiczne i wychowawcze w charakterystycznych słowach-kluczach ignacjańskiego charyzmatu.

 • Udział w edukacji polskich jezuitów i ich świeckich współpracowników w ostatnich dziesięcioleciach.

 • Model pedagogii ignacjańskiej wobec współczesnej sytuacji szkolno-wychowawczej.

 • Profil absolwenta placówki ignacjańskiej i miejsce wychowawcy w pedagogii ignacjańskiej.

 

Literatura:

 

 • Bednarski S., Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, Kraków 1933.

 • Dalmases de C., Ignacy Loyola. Życie i dzieło, Kraków 2002.

 • Duminuco, V.J SJ, Nowe Ratio na nowe millennium?, „Horyzonty Wychowania” 1/2002(1), s. 209-228.

 • Dybowska E., Wychowawcze towarzyszenie młodym ludziom inspirowane pedagogiką ignacjańską, w: Młodzież wobec ponowoczesności, red. M. Duda, WN PAT, Kraków 2009, s. 111–125.

 • Górska L., Pedagogia i pedagogika jezuicka – w poszukiwaniu inspiracji dla współczesnego wychowania, „Horyzonty Wychowania” 5/2006(10), s. 274-288.

 • Grzebień L., Kochanowicz J. Czy jezuici Polscy mieli wybitnych pedagogów XX wieku?, w: Jakiego człowieka chcemy wychować?, red. Ks. W. Kubik SJ, Wyd. WAM, Kraków 2002, s. 9-39.

 • Inglot M., Założenia Ratio studiorum (1599) i Charakterystycznych cech jezuickiego wychowania (1986), w: Pedagogika wiary, red. naukowa A. Hajduk SJ, J. Mółka SJ, Wyd. WAM, Kraków 2007, s. 85-96.

 • Jezuici.pl Oficjalna strona Towarzystwa Jezusowego w Polsce.

 • Kolvenbach P.-H., SJ, Intelektualny wymiar jezuickiego apostolatu, „Horyzonty Wychowania” 1/2002(2), s. 231-241.

 • Kubik W., SJ, Dynamika procesu nauczania – uczenia się w pedagogice ignacjańskiej, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie 2003”, s. 87-97.

 • Mateo R.G., Ciało w duchowości Ignacego Loyoli, „Horyzonty Wychowania” 7/2008(13), s. 61-74.

 • Mółka J., Koncepcja wychowawcza ks. Mieczysława Kuznowicza SJ (1874-1945), Wyd. WAM, Kraków 2004.

 • Musialik W., Założenia i osiągnięcia szkolnictwa księży jezuitów, w: Przemiany w naukach o wychowaniu – idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, pr. zb. pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002, s. 359-367.

 • O'Malley, J.W., Pierwsi Jezuici, Kraków 1999.

 • Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu. Ignatian pedagogy for the challenges of humanism today, red. W. Pasierbek, Wyd. WAM, Kraków 2008.

 • Pedagogika ignacjańska. Historia, teoria, praktyka, red. A. Królikowska, Wyd. WAM, Kraków 2010.

 • Piechnik L., Dzieje Akademii Wileńskiej, t. 1-4, Rzym 1983-1990.

 • Podstawy edukacji ignacjańskiej, Wyd. WAM, Kraków 2006.

 • Schiavone P., Czy można żyć bez uczuć?, Kraków 2009.

 • Seifert-Knopik G., Ćwiczenia Duchowne św. Ignacego Loyoli sposobem wychowania chrześcijańskiego, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie 2004”, s. 269-283.

 • Sobczyk K., Potrzeba trwałości jezuickiej pedagogiki, zob. http://www.opoka.org.pl/biblioteka (wydruk: 2.01.2012)

 • Steczek B., SJ, Charakterystyczne rysy duchowości ignacjańskiej – inspiracja rozwoju człowieka, w: Pedagogika wiary, red. naukowa A. Hajduk SJ, J. Mółka SJ, Wyd. WAM, Kraków 2007, s. 73-84.

 • Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce, wybór i oprac. ks. J. Paszenda, Kraków 1994.

 • Żmudziński W., Jak wychować dojrzałego ucznia, „Psychologia w szkole” 3 (2006)4 s. 113-124.

 

Aby pobrać sylabus do przedmiotu kliknij tutaj (wersja pdf)

Adres:

ul. Skarbowa 4

31-121 Kraków

 

Telefon:

(+48) 12 423-44-89
 

Copyright © 2013 by Janusz Mółka. Wszelkie prawa zastrzeżone.